KRESZ módosítás

 


KRESZ módosítás: MK. 130. szám 2019.07.26. P.

A „Tájékoztatást adó jelzőtáblák”-nál (17. §) többlet információt mutató kiegészítések kerültek megadásra.

„(2)   Az út mellett vagy közelében lévő egyes létesítményekről a 2. számú függelékben meghatározott - kék vagy barna alapszínű - jelzőtáblák adhatnak tájékoztatást.”

„(2a) A templomra és a vallásgyakorlásra rendelt helyre – a 2. számú függelék 20/a. ábra szerint – utaló tábla alapszíne barna. E tájékoztató tábla kiegészítő jelzőtáblájának felirata utalhat a vallási közösség nevére, az általa használt épület nevére és az általa végzett vallásos szertartások időpontjára.”

A KRESZ 2. számú függeléke a következő q/1. ponttal egészül ki:

(Az út mellett vagy közelében levő egyes létesítményekről tájékoztatást adó jelzőtáblák:)

„q/1. Templom vagy vallásgyakorlásra rendelt más hely (20/a. és 20/a/1. ábra) 

 

 

A „Párhuzamos közlekedés” (36. §) tartalmazza az autóbusz forgalmi sáv használatát a (8) bekezdésben. Itt tételesen felsorolásra kerül, hogy kik és milyen feltétellel jogosultak ennek használatára. Ezen b) pont ismét bf) alponttal egészül ki:

(Az autóbusz forgalmi sávban)

„bf) nemzetközi sportszövetség, nemzetközi sportvilág esernyőszervezetének nemzetközi sporteseményei vonatkozásában a kiemelt hazai rendezésű, nemzetközi sportesemény szervező bizottsága közreműködésével kijelölt jármű – a kiemelt hazai rendezésű, nemzetközi sportesemény ideje alatt és azzal összefüggésben a sportesemény helyszínéül szolgáló települések területén – az autóbusz forgalmi sáv ideiglenes használati feltételeit, a használathoz kapcsolódó irat tartalmát és ennek kibocsátási körülményeit tartalmazó, a Kormány egyedi határozatában foglaltak szerint”

(közlekedhet. Más jármű erre a forgalmi sávra – a sáv keresztezését és a bekanyarodásra felkészülést kivéve – nem hajthat rá. Ahol autóbusz forgalmi sáv van, a menetrend szerint közlekedő autóbusz és trolibusz – a bekanyarodás és kikerülés esetét kivéve – csak ebben a forgalmi sávban haladhat.)

Ehhez kapcsolódik a 1437/2019. (VII. 26.) Korm. határozat A 2019-ben Budapesten megrendezendő Maccabi Európa Játékok járművei számára az autóbusz forgalmi sáv használatáról (MK. 130. szám 2019.07.26. P. 5387. old.) https://emg2019.hu/
A Kormány 1437/2019. (VII. 26.) Korm. határozata a 2019-ben Budapesten megrendezendő Maccabi Európa Játékok járművei számára az autóbusz forgalmi sáv használatáról

1. A Kormány felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a 2019-ben Budapesten megrendezendő Maccabi Európa Játékok Szervező Bizottsága bevonásával – a játékok ideje alatt az autóbusz forgalmi sávon a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet 36. § (8) bekezdés b) pont bf ) alpontja alapján az autóbusz forgalmi sáv használatára jogosult járműveket kijelölje, és részükre az 1. melléklet szerinti igazolást és matricát kiadja.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

2. Az 1. pont szerinti járművek megjelölésére szolgáló jelzést (matricát), annak a járművön történő rögzítési módját, a jelzés viselésére jogosító igazolás tartalmát és használatának ellenőrzését az 1. melléklet tartalmazza.

Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

1. melléklet az 1437/2019. (VII. 26.) Korm. határozathoz

Az érintett járművek megjelölésére szolgáló jelzés (matrica), annak a járművön történő rögzítési módja, a jelzés viselésére jogosító igazolás tartalma és használatának ellenőrzése

1. A kijelölt járművek megjelölésére szolgáló jelzést az 1. ábra tartalmazza.

1.1. Kivitel: öntapadó matrica

1.2. Elhelyezés: a jármű elején és hátulján

1.3. Ha a jármű szélvédőjén helyezik el:

Méretek: szélesség 10 cm - magasság 10 cm

1.4. Ha a jármű egyéb részén helyezik el:

Méretek: szélesség 30 cm - magasság 20 cm

 2. Az 1. pontban meghatározott jelzést a jármű első és hátsó részén úgy kell elhelyezni, hogy megfeleljen a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 97. §-a rendelkezéseinek.

3. A jelzés (matrica) járműre történő felhelyezésre jogosító igazolás tartalma:

„Az autóbusz forgalmi sáv használatára jogosító igazolás”

3.1. Járműadatok: rendszám gyártmány típus

3.2. A forgalmi engedély száma

3.3. Az igazolás kiállításának kelte

3.4. A kiállító aláírása

3.5. A kiállító bélyegzőjének helye

3.6. Az igazolás érvényessége (év, hónap, nap)

3.7. Az 1. pontban meghatározott jelzés (matrica) színes lenyomata

4. Az igazolás használatának ellenőrzése:

Az igazolás és a jelzés (matrica) használatát a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 44. § (2) bekezdése szerint a rendőrség ellenőrzi.

A KRESZ IV. fejezete az „Egyes járműfajták közlekedésére vonatkozó külön szabályok”-ról szól. Ebben a „Figyelmeztető jelzést használó járművek” -ben (50. §) történt módosulás.

A KRESZ 50. § (1) bekezdése a következő l)–n) ponttal egészül ki:

(A jármű figyelmeztető jelzést adó berendezését működtetni a következő esetekben kell:)

„l) a munkavédelmi hatóság és a munkaügyi hatóság jogszabályban meghatározott ellenőrzési és kivizsgálási tevékenysége közben,

m) a személy- és vagyonvédelmi tevékenységet folytató vállalkozás vagy személy távfelügyeleti tevékenysége végzése közben,

n) a – külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően – a biztonsági okmányok szállítása közben.”

A KRESZ 50. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jármű esetében a (2) bekezdés a), d) és e) pontját, az (1) bekezdés i)–n) pontjában szereplő járműnél a (2) bekezdés d) és e) pontját megfelelően alkalmazni kell, ha ez a tevékenység végzése érdekében elkerülhetetlen, a személy- és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, és a forgalmat lényegesen nem akadályozza.”

Az alább felsorolt jármű (2) d) olyan helyen is megállhat, ahol az egyébként tilos; és e) behajthat olyan útra, vagy övezetbe ahová egyébként behajtania tilos.

i)  személy- és vagyonvédelmi tevékenység keretében vagy a pénzügyi szolgáltatást végző szervezet által üzemeltetett pénz- és értékszállítást rendszeresen végző jármű

j)  közterületi polgárőri szolgálat ellátása során e tevékenységet végző jármű

k) rádióellenőrzési, rádiófelderítési, rádió-megfigyelési, zavarvizsgálati és mérőszolgálati tevékenység járműve

„l) a munkavédelmi hatóság és a munkaügyi hatóság jogszabályban meghatározott ellenőrzési és kivizsgálási tevékenység járműve

m) a személy- és vagyonvédelmi tevékenységet folytató vállalkozás vagy személy távfelügyeleti tevékenység járműve

n) a – külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően – a biztonsági okmányok szállító jármű.

Ez a rendelet a közzétételét követő napon lép hatályba.

Közzététel: 2019.07.26. P. Hatályos: 2019.07.27. szombattól.