KÖZLEKEDÉSI TÖRVÉNY, nemzeti köznevelési törvény, szakképzési törvény

 MK. 53. szám 2024.05.10.

2024. évi XXVI. törvény Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról* (3257. old.)

* A törvényt az Országgyűlés a 2024. április 30-i ülésnapján fogadta el.

1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása (3257. old.)

1. §

(1) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 18. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki: „(2b) A (2) és (8) bekezdéstől eltérően a középiskolában és szakképző intézményben (a továbbiakban együtt: középiskola) járművezető (a továbbiakban: középiskolás járművezető) tanfolyami képzését törvényben, valamint a Kormány rendeletében meghatározottak szerint a középiskolás járművezető tanulói jogviszonya szerinti középiskola vagy a szakképző intézmény – a közlekedési hatóság engedélye nélkül – is végezheti.”

(2) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 18. §-a a következő (8b)–(8d) bekezdéssel egészül ki:

„(8b) A középiskolás járművezetők – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), valamint a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) szerinti közlekedési alapismeretek és elsősegélynyújtásra vonatkozó – vizsgája esetében a vizsga szervezését, lebonyolítását a középiskola látja el. A középiskola által szervezett vizsga tekintetében a vizsgabiztosnak nem kell rendelkeznie a közlekedési hatóság engedélyével.

(8c) A középiskolás járművezetők esetében a Kormány rendeletében meghatározottak szerinti vizsgasikeres teljesítését igazoló tanúsítványt a középiskola adja ki.

(8d) Amennyiben a középiskolás járművezető sikeres vizsgát tett, a középiskola a vizsgaközpont részére haladéktalanul átadja a középiskolás járművezető azon adatait, amelyeket a vizsgaközpont az engedélynyilvántartásba történő bejegyzés érdekében kezel.”

(3) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 18. §-a a következő (18) bekezdéssel egészül ki: „(18) A (2) bekezdéstől eltérően az Nkt. 30/A. §-a és az Szkt. 35/A. §-a szerinti képzés vezetési gyakorlati részét – a honvédelemért felelős miniszter rendeletében meghatározottak szerint – a Magyar Honvédség is nyújthatja, a Magyar Honvédség és a (2b) bekezdés szerinti középiskola erre irányuló együttműködési megállapodása alapján.”

Hatályos: 2024.09.01-től.

9. §

(1) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 40. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy) „40. a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatának szabályait, valamint a szakirányú továbbképzésre, az utánképzésre és az utánképzés-foglalkozásvezetőre vonatkozó részletes szabályokat,” (rendeletben állapítsa meg.)

Hatályos: 2024.05.13-tól.

9. §

(3) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés m) pont ma) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: (Felhatalmazást kap a közlekedésért felelős miniszterrel egyetértésben) „ma) a honvédelemért felelős miniszter, hogy a Magyar Honvédség és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat tagjai, járművei és magánútjai, és az általuk üzemben tartott járművek forgalomba helyezése és időszakos vizsgálata, valamint a 18. § (18) bekezdésének végrehajtásával összefüggésben a Magyar Honvédség állományába tartozó, a képzés vezetési gyakorlati részét oktató személy esetében a szakoktatókkal szemben támasztott követelmények és képzésük, valamint az oktatójárművek műszaki feltételei tekintetében eltérő rendelkezéseket,” (rendeletben állapítsa meg.)

(5) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki: „(4a) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg a középiskolás járművezetők középiskolai képzésének és vizsgájának különleges részletszabályait.”

Hatályos: 2024.09.01-től.

10. § A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény f ) 47. § 39. pontjában a „szakoktató” szövegrész helyébe a „személy” szöveg lép. 39. utánképzés-foglalkozásvezető: a közúti járművezetők utánképzését végző, az utánképzési foglalkozás tartására az adott programnak megfelelő minősítéssel feljogosított személy.

Hatályos: 2024.05.13-tól.

8. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása (3264. old.)

34. § A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 22. alcíme a következő 30/B. §-sal egészül ki:

„30/B. § (1) A középiskola utolsó évfolyamán a tanuló „B” kategóriás közúti járművezetői engedély megszerzéséhez szükséges, a tanulmányi rendszerben elérhető online közlekedési alapismeretek és elsősegélynyújtási tanfolyamon (a továbbiakban együtt: gépjárművezetői elméleti tanfolyam) vehet részt. A tanfolyamon való részvétel saját használatú informatikai eszközön, tanítási időn kívül is teljesíthető, a középiskola azonban az órarendbe illesztve, tanítási napon, délután köteles olyan idősávot biztosítani a tanulók számára a gépjárművezetői elméleti tanfolyamon való részvételhez, amelynek ideje alatt tanórai vagy egyéb foglalkozás nem szervezhető a gépjárművezetői elméleti tanfolyamon részt vevő tanulóknak.

(2) A gépjárművezetői elméleti tanfolyam megszervezése során az állami mentőszolgálat bevonásával jelenléti formában, legalább egy alkalommal elsősegélynyújtási demonstrációs alkalmat kell szervezni, amelyet ugyanazon a településen több középiskola közösen is megszervezhet.

(3) A gépjárművezetői elméleti tanfolyamon részt vevő tanulóknak a középiskola a tanulmányi rendszerben elérhető online közlekedési alapismeretek elméleti vizsgát és online elsősegélynyújtási vizsgát szervez, ezek elvégzéséről a tanuló tanúsítványt kap, amely megfelelt vagy nem megfelelt eredményt tartalmazhat. A megfelelt eredményt tartalmazó tanúsítvány igazolja a „B” kategóriás közúti járművezetői engedély megszerzéséhez szükséges gépjárművezetői elméleti tanfolyam szerinti elméleti ismeretek megszerzését. A középiskola biztosítja, hogy a tanúsítvány – az egészségügyért felelős miniszter rendeletében meghatározottak szerinti, az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzésének igazolása céljából – a Magyar Vöröskereszt részére bemutatásra kerüljön.

(4) A gépjárművezetői elméleti tanfolyam ideje alatt a tanulók felügyeletét pedagógus vagy nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő foglalkoztatott látja el.”

35. § A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény a) 4. § 32a. pontjában az „a zárt rendszerű elektronikus távolléti oktatás biztosításához, az” szövegrész helyébe az „a zárt rendszerű elektronikus távolléti oktatás biztosításához, a közlekedési alapismeretek elméleti vizsgájának és az elsősegélynyújtási vizsga letételéhez szükséges alapismeretek elsajátításának biztosításához, az” szöveg b) 9. § (8a) bekezdésében az „a 41. §” szövegrész helyébe az „a 30/B. §-ban foglaltakat modulként, a 41. §” szöveg lép.

Hatályos: 2024.09.01-től.

11. A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény módosítása (3267. old.)

46. § A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 6. alcíme a következő 35/B. §-sal egészül ki: „35/B. § [A szakképző intézményben tanuló járművezetők elméleti képzése és vizsgája]

(1) A szakképző intézmény utolsó évfolyamán a tanuló „B” kategóriás közúti járművezetői engedély megszerzéséhez szükséges, a regisztrációs és tanulmányi alaprendszerben elérhető online közlekedési alapismeretek és elsősegélynyújtási tanfolyamon (a továbbiakban együtt: gépjárművezetői elméleti tanfolyam) vehet részt. A tanfolyamon való részvétel saját használatú informatikai eszközön, tanítási időn kívül is teljesíthető, a szakképző intézmény azonban az órarendbe illesztve, tanítási napon, délután köteles olyan idősávot biztosítani a tanulók számára a gépjárművezetői elméleti tanfolyamon való részvételhez, amelynek ideje alatt tanórai vagy egyéb foglalkozás nem szervezhető a gépjárművezetői elméleti tanfolyamon részt vevő tanulóknak.

(2) A gépjárművezetői elméleti tanfolyam megszervezése során az állami mentőszolgálat bevonásával jelenléti formában, legalább egy alkalommal elsősegélynyújtási demonstrációs alkalmat kell szervezni.

(3) A gépjárművezetői elméleti tanfolyamon részt vevő tanulóknak a szakképző intézmény a regisztrációs és tanulmányi alaprendszerben elérhető online közlekedési alapismeretek elméleti vizsgát és online elsősegélynyújtási vizsgát szervez, ezek elvégzéséről a tanuló tanúsítványt kap, amely megfelelt vagy nem megfelelt eredményt tartalmazhat. A megfelelt eredményt tartalmazó tanúsítvány igazolja a „B” kategóriás közúti járművezetői engedély megszerzéséhez szükséges gépjárművezetőielméleti tanfolyam szerinti elméleti ismeretek megszerzését. A szakképző intézmény biztosítja, hogy a tanúsítvány – az egészségügyért felelős miniszter rendeletében meghatározottak szerinti, az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzésének igazolása céljából – a Magyar Vöröskereszt részére bemutatásra kerüljön.

(4) A közúti járművezetők közlekedési alapismeretek elméleti vizsgájának és az elsősegélynyújtási vizsga letételének alapjául szolgáló alapismeretekelsajátításához szükséges informatikai feltételek biztosítása érdekében a szakképző intézmény a regisztrációs és tanulmányi alaprendszert veszi igénybe.”

Hatályos: 2024.09.01-től.

Összegezve:

Kkt. (Közlekedési törvény): A középiskolai járművezetői tanfolyam a közlekedési hatóság engedélye nélkül is tartható. A KRESZ és elsősegély vizsga szervezését, lebonyolítását a középiskola látja el. E vizsgáknál a vizsgabiztosnak nem kell rendelkeznie a közlekedési hatóság engedélyével. A sikeres vizsgáról tanúsítványt a középiskola ad ki. A vezetési gyakorlatot a Magyar Honvédség is nyújthatja az iskolával kötött együttműködés alapján.

Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg a középiskolás járművezetők középiskolai képzésének és vizsgájának különleges részletszabályait.

Felhatalmazást kap a közlekedésért felelős miniszterrel egyetértésben a honvédelemért felelős miniszter, hogy a Magyar Honvédség és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat tagjai, járművei és magánútjai, és az általuk üzemben tartott járművek forgalomba helyezése és időszakos vizsgálata, valamint a középiskolai járművezető gyakorlati képzés (Közlekedési törvény 18. § (18) bekezdésének) végrehajtásával összefüggésben a Magyar Honvédség állományába tartozó, a képzés vezetési gyakorlati részét oktató személy esetében a szakoktatókkal szemben támasztott követelmények és képzésük, valamint az oktatójárművek műszaki feltételei tekintetében eltérő rendelkezéseket, rendeletben állapítsa meg.

Nkt. és Szkt. (Köznevelési és Sakképzési törvények):

A középiskola utolsó évfolyamán tanuló vehet részt „B” kat. képzésben. A tanulmányi rendszerben elérhető online KRESZ és online elsősegély képzést kell biztosítani, ami teljesíthető tanítási időn túl, saját informatikai eszközön. Azonban a középiskolának órarendbe illesztve, tanítási nap délutáni idősávjában kell biztosítani képzési lehetőséget. A tanulói felügyeletet pedagógus vagy nevelési- oktatási munkát segítő foglalkoztatott látja el. Az iskolának ezen túl kötelező a mentőszolgálat bevonásával minimum egy alkalommal jelenléti formájú elsősegély demonstrációs alkalmat szervezni, amit több középiskola közösen is szervezhet azonos településen belül.

Az iskola szervezi az online KRESZ és online elsősegély vizsgát, amiről tanúsítványt állít ki.