ADR 2021-es változások

Az új előírások az A és B Mellékletben találhatók 2021.07.01-től kell kötelezően alkalmazni. A Megállapodás címe már 2021.01-01-től változik, miután a részes felek konferenciája erről 2019. május 13-án döntött. Az ADR új címe 2021.01.01-től:

„Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás”

Ezzel a változással a magyar csatlakozást kihirdető 1979.évi 19. tvr hatályát vesztette, amit egy új kormányrendelet [508/2020.(XI.18.) Korm.rendelet] váltott fel és ez kihirdeti Magyarországon újra az ADR Megállapodást az új címnek megfelelően. Azáltal, hogy az „Európai” kifejezés törlésre került, az ADR Mellékleteiben található jármű-jóváhagyási igazolás nyomtatvány mintája is változni fog. A jelenlegi mintának megfelelő jóváhagyási igazolásokat a Közlekedési hatóság csak 2021.07.01-ig adhatja ki. Az erre vonatkozó új rendelkezés az ADR 1.6.1.48 bekezdés átmeneti előírása alatt található meg. Mivel az ADR-s járművek évente vizsgáznak, ez azt is jelenti praktikusan, hogy a korábbi jóváhagyási igazolások a műszaki vizsgán már nem hosszabbíthatók meg, mindenképpen új nyomtatványt kell kiadnia a hatóságnak, amely az ADR 2021 9.1.3.5 bekezdésben található új mintának felel már meg.
A pandémia miatt kialakult helyzetben fontos hír az is, hogy Magyarország 2020 novemberében aláírta a gépkocsivezetői ADR bizonyítványok ismeretfelújítására vonatkozó M330-as multilaterális megállapodást. Ezzel a 2020.03.01 és 2021.02.01 között lejáró ill. lejárt ADR oktatási bizonyítványok 2021.02.28-ig érvényben maradnak és a gépkocsivezetők 2021.03-01 előtt ismeretfelújító vizsgát tehetnek Magyarországon.  Az ilyen ADR bizonyítványokkal rendelkező gépkocsivezetőknek csak olyan tagállamokban, illetve országokban fogadják el a lejárt ADR bizonyítványokat, amelyek aláírták az M330-at. A nemzetközi fuvarfeladatoknál ezt a fuvarozóknak figyelembe kell venniük.

Új UN számok:
UN 3549-„A” Kategóriás gyógyászati hulladék az ADR 6.2 osztályban

Az Ebola járvány az utóbbi években egyre gyakoribbá vált. Gondoljuk csak a legutóbbi 2014 -es nyugat-afrikai járványra. Svájc elkötelezte magát a WHO mellett, hogy kezelje a járvány által fertőzött egészségügyi személyzetet olyan országokból, amelyek nem rendelkeznek megfelelő kórházi infrastruktúrával erre a célra. Tekintettel az ilyen betegek kezelése során keletkező nagy mennyiségű hulladékra, Svájc többoldalú megállapodást írt alá, amely lehetővé tette az ilyen nagy mennyiségek szállítását. Erre azért volt szükség, mert az ADR előírásai nem tették lehetővé az ilyen nagy mennyiségű szilárd hulladéknak a szállítását. A megfelelő szabályozás mostantól az ADR-be került, amely felváltja azt a multilaterális megállapodást, ami érvényességét vesztette.

Bevezetésre kerül az új UN 3549, mely EMBEREKRE ÁRTALMAS ,„A” KATEGÓRIÁJÚ GYÓGYÁSZATI HULLADÉK, szilárd vagy csak ÁLLATOKRA ÁRTALMAS, „A” KATEGÓRIÁJÚ GYÓGYÁSZATI HULLADÉK, szilárd. Ez a tétel az emberek gyógyászati kezeléséből vagy állatok állatgyógyászati kezeléséből származó, „A” kategóriába tartozó fertőző anyagokat tartalmazó szilárd gyógyászati hulladékra vonatkozik. Ez az új UN szám egyértelmű nemzetközi szabályokat hoz létre a szállításra. Az SP 395 szerint ez az UN tételt csak az ártalmatlanítás céljából történő szállításra kell alkalmazni.

Az új P622 csomagolási utasítás megadja, hogy mely belső, közbenső és külső csomagolások engedélyezettek az UN 3549 tételre. Nagy csomagolás esetén a megfelelő speciális követelményeket az új LP622 csomagolási utasítás tartalmazza.

UN 0511, UN 0512, UN 0513 GYUTACSOK, ELEKTRONIKUSAK, robbantáshoz, programozhatók az ADR 1 osztályban
Ezek a gyutacsok fejlett biztonsági és védelmi jellemzőkkel rendelkeznek, amelyekben elektronikus alkatrészeket használnak az érvényes indítási jel biztonságos kommunikációval történő továbbítására. Az ilyen gyutacsok más módon nem indíthatóak el.

Mentességek:

Az 1.1.3.7 pont mentességével összhangban az ADR előírásait nem kell alkalmazni az olyan villamos energiatároló és fejlesztő rendszerekere (például lítium akkumulátor, villamos kondenzátor, aszimmetrikus kondenzátor, fémhidrid-tároló rendszer, üzemanyagcella), amelyet:

a) a szállítást végző járműben alkalmaznak és a jármű meghajtására vagy bármely berendezésének működtetésére szolgálnak;
b) a szállítás során használt (vagy használni szándékozott) eszközökben (pl. laptopban)

vannak és ezen eszközök működtetésére szolgálnak.

A data loggerek és hasonló eszközök 2021-től már nem mentesülnek teljes mértékben az ADR alól, ugyanis az új 5.5.4 szakasz előírásinak meg kell felelniük.

Az ADR 2021 szerint az olyan eszközök, mint például az adatrögzítők és rakománykövetők, amelyeket a küldeménydarabokra, egyesítőcsomagolásokra, konténerekre, rakterekre vagy ezekbe helyeznek el, csak az 5.5.4 szakasz előírásainak hatálya alá tartoznak.

Lítium akkumulátorok szállítása:

A 360 és 388 különleges előírásoknak a változásiban tovább finomítják a berendezésekben, készülékekben (SP 360 az UN 3091 és UN 3481 esetében) és a járművekben (SP 388 az UN 3166 és UN 3171 esetében) található lítium akkumulátorok hozzárendelését az egyes UN számokhoz. Eszerint az áruszállító egységekbe (CTU) beépített lítium akkumulátorokat, amelyeket csak az áruszállító egységen kívüli energiaellátásra terveztek, az „UN 3536 Lítium akkumulátorok áruszállító egységbe szerelve” tételhez kell hozzárendelni.

A 376-os különleges előírás értelmében annak meghatározása, hogy sérült vagy hibás – e a lítium akkumulátor új biztonsági kritériumok alapján a gyártónak vagy erre kiképzett szakértőnek kell meghatároznia.  Ezzel az ADR a gyakorlatot összehangolja az értékelés módszerével és meghatározott feltételrendszerével. Ez az új előírás nagymértékben kihat az autómentő tevékenységre, különösen a hybrid és elektromos járművek mentésének feltételrendszere változik meg.

A lítium akkumulátorok jelölésének minimális méretét a csomagolások logisztikai folyamatokban történő optimalizálása érdekében csökkentették. A jelölés mérete legalább 100 mm széles és 100 mm magas, a korábbi 110 mm x 120 mm helyett. A minimális méret pedig 100 mm x 70 mm-re csökken.


Az ADR 2021 szerint a Lítium akkumulátorok jelölésének mérete csökken

Együvé rakási tilalom:

Az olyan veszélyes árukat tartalmazó küldeménydarabokat melyre az ADR nem ír elő veszélyességi bárcát tilos együvé rakni az 1 osztály anyagaival és tárgyaival, az 1.4S osztályozási kódú összeférhetőségi csoportba tartozók kivételével. Ez az új rendelkezés egy új 675-ös számú különleges előírásban található meg. Ezáltal, például az UN 2211 az együvé rakás hatálya alá fog tartozni, függetlenül attól, hogy az árun nincs veszélyességi bárca.

Csomagolások típusjóváhagyása veszélyes áruk szállítására:

A csomagolóeszközök (beleértve az IBC-ket és a nagycsomagolásokat), egy vagy több sikeresen bevizsgált gyártási típusnak is megfelelhetnek és így egynél több jelöléssel is elláthatók. Ilyennel már korábban is találkozhattunk, mert több országban ezt a megoldást engedélyezték nemzeti szinten. De mivel az ADR nem adta meg ezt a lehetőséget az elmúlt években ezt betiltották. Most, 2021-től az ADR szerint egy csomagolóeszköz több típusjóváhagyási kóddal is ellátható lesz. Főleg a többször használatos csomagolóeszközöknél van ennek jelentősége és a hulladékszektorban is hamar el fog terjedni. Például ugyanazt a csomagolóeszközt egyszer UN 4A – fém ládaként, máskor pedig UN 11A fém IBC-ként fogják használni.

IBC-k (és nagycsomagolások) halmazolási terhelése:

Az új ADR szerint az IBC-k típusjóváhagyási jelölésében a kiegészítő adatok közül törlésre kerül a „megengedett legnagyobb halmazolási terhelés” feltüntetése. A halmazolható és nem halmazolható kivitelű IBC-k jelölésére, az eddig is használt piktogramok szolgálnak. Ezeknek a piktogramoknak azonban nem csak a szállítás során, hanem mindig az IBC-ken kell lennie. Továbbá lényeges, hogy a piktogram szerinti halmazolási terhelés a szállításra vonatkozik és nem a tárolásra. A tárolásnál az IBC gyártója által meghatározott statikus terhelést lehet figyelembe venni, ami rendszerint több IBC egymásra rakását eredményezi, mint ami szállítás során a piktogram szerint dinamikus körülmények között engedélyezett.

Fuvarokmány bejegyzések:

Az új ADR szerint a fuvarokmányba fel kell tüntetni azt is, amikor a szállított árunak nincs alagútkorlátozási kódja.
Az olyan alagúton való átszállításnál, amelyben a veszélyes áruk szállítására korlátozás van, a 3.2 fejezet „A” táblázat 15 oszlopában szereplő alagútkorlátozási kódot nagybetűkkel, zárójelben feltüntetve, vagy a „(-)” bejegyzést a fuvarokmányban fel kell tüntetni.

Például: „UN 3077, KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG, M.N.N, (tetrakarboxilsav), 9, PG III, (-)”

A 363 különleges előírások alapján szállított motorok és gépek (pl. dízel aggregát) esetén az alagútkorlátozási kódot akkor is fel kell tüntetni a fuvarokmányban, ha az előzetesen tervezett útvonal szerint a szállítmány nem érintene alagutat.

A 2021-től életbe lépő előírások alapján az M.N.N. tételeknél lehetőség lesz generikus tétel megnevezését is használni bizonyos esetekben a kémiai vagy műszaki megnevezés helyett. Ez nagy könnyebbség lesz néhány iparágban, például a festékiparban, ahol a kémiai elnevezések bonyolultak és hosszúak.

Például: „UN 3082 KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. (FESTÉK)”

Mélyhűtött, cseppfolyósított gázok szállítása esetén a fuvarokmányon 2021-től már nemcsak a tankkonténereknél (4 jegyű tartánykóddal jelölt) hanem a mobil tartányok (csak T kóddal jelölt) szállításakor is fel kell tüntetni a tényleges megtartási idő végének a dátumát.

Veszélyt jelző számok:

Egy új veszélyt jelző Kemler-szám: 836, jelentése: maró vagy gyengén maró, gyúlékony (lobbanáspont 23…60 °C), mérgező folyékony anyag.

Félpótkocsik jelölése kombinált forgalomban:

Eddig a korlátozott mennyiségben csomagolt veszélyes áruval rakott félpótkocsik vasúton történő továbbításánál nem volt jelölési kötelezettség meghatározva. Az új előírások szerint, ha a pótkocsit lekapcsolják a vontatójáról, a pótkocsi elejére is el kell helyezni az ADR 3.4 fejezete szerint a pótkocsi hátsó részén feltüntetett jelölést.


Félpótkocsi Limited Quantity -vel történő megjelölése kombinált fuvarozásnál

Ez azt jelenti, hogy mivel közúti szállítás esetén a félpótkocsi csak hátul van a Limited Quantity jellel ellátva, a vasúti kocsira történő felrakásához 2021-től elől is el kell látni ilyen 250x250 mm méretű jellel.

Szárazjég, illetve hűtő és kondicionáló közegek szállítása:

A szárazjég szállítására változnak az előírások abban az esetben, ha a szárazjeget rakományként szállítják.

Változik továbbá a kondicionálás fogalma is. Ezek miatt 2021-től a szárazjeget szállító gépkocsivezetőket és a kezelőszemélyzetet is oktatni kell az ADR szerint. Továbbá a fulladásveszélyre utaló figyelmeztető jelölések felirata is módosul a jelenlegihez képest.

Kondicionálás fogalma: Ennek a fejezetnek a szövegkörnyezetében a „kondicionálás” kifejezés tágabb értelemben van használva és magába foglalja a védelmet is.

A tágabb értelemben használt fogalommal az ADR hatálya alá kerülnek olyan szállítások, amikor sem a szállított áru, sem a kondicionáló közeg nem tartozik az ADR előírásainak hatálya alá.

Például a sűrített nitrogén alkalmazása 2 bar nyomás alatt nem tartozik az ADR előírásai (1.1.3.2.c) alá. De ha a nitrogént 2 bar alatti nyomáson kondicionálásra használják akkor az ADR 5.5.3 szakaszának előírásait alkalmazni kell 2021-től.

Használt akkumulátorok szállítása:

A használt akkumulátorok szállításához használ ládákra vonatkozó új előírások alapján megszűnik az 1 m3-es korlát és nem kell, hogy a láda fedeles legyes.

Gázok szállítása:

Minden olyan gáznál, ahol az ADR a CV36 különleges előírást hozzárendeli a szállításhoz a nem jól szellőzött egyterű járművek a jövőben nem alkalmazhatók.

Az új rendelkezések alapján az ilyen küldeménydarabokat célszerű nyitott vagy jól szellőző járműbe, ill. nyitott vagy jól szellőző konténerbe rakni. Ha ez nem lehetséges és a küldeménydarabokat más fajta fedett járműben, ill. zárt konténerben szállítják, meg kell akadályozni a rakománytér és a vezetőfülke közötti gázcserét.
Ezek az előírások a gázokon kívül az UN 2211 és UN 3314 tételekre is vonatkoznak.

Butadiének szállítása:

Nagy jelentőségű a Butadiének UN számhoz történő hozzárendelésének változtatása. A különböző szénhidrogén gázkeverékek töltési foka eltérő, ezért a butadién keverékek tartányos szállításánál könnyen túltölthetők vagy túlterhelhetők voltak a járművek. Az új szabályozás szerint ez elkerülhető, mert az UN 1010 tétel alatt csak 1,2-Butadién, stabilizált, 1,3-Butadién, stabilizált és a Butadiének és szénhidrogén keveréke, stabilizált (ha a butadién tartalom több mint 40 %) marad. Minden más összetételű keveréket más UN szám alatt szabad csak szállítani, hiába tartalmaz a gázkeverék butadiéneket.

Radioaktív anyagok szállítása:

Az ADR, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség által kidolgozott NAÜ Biztonsági Előírások Sorozat No. SSR-6 (Rev.1.) (IAEA Safety Standards Series No.SSR-6 (Rev.1) 2018. évi kiadása szerinti legújabb előírásait vezeti be 2021-től. Törlik a szabályzatból a „sugárzási szintet” és helyette a dózisteljesítményt alkalmazzák. A dózisteljesítmény: az adott pontban mért, időegységre vonatkoztatott környezeti dózisegyenérték vagy irány szerinti dózisegyenérték, az adott esettől függően.
Egy új SCO-III tárgy szállítási feltételeit tartalmazza az ADR Szabályzat 2021-től, melynek szállítása csomagolatlanul történik, mert kialakításánál fogva jelenleg nem létezik szállítására csomagolás, a tárgy szétszerelése pedig sem műszakilag, sem gazdaságilag reálisan nem valósítható meg.

Járművek felügyelete:

A felügyeleti szabály alkalmazásánál amikor az ADR állandó felügyeletet ír elő, a felügyelet biztosítását a közbiztonsági tervnek megfelelően kell 2021-től biztosítani, amennyiben az áru nagy közbiztonsági kockázatú.
Azaz minden rosszindulatú beavatkozás megakadályozása érdekében, ill. azért, hogy kár vagy tűz esetén a gépkocsivezetőt és az illetékes hatóságokat riasztani lehessen, ezeket az anyagokat és tárgyakat az 1.10.3.2 bekezdés szerinti közbiztonsági tervnek megfelelően kell állandó felügyelet alatt tartani amennyiben az 1.10.3 szakasz előírásai alá tartoznak.
Ilyen szigorú előírások főként az 1, 4.1, 5.2 és 7 osztályban találhatók. A radioaktív anyagok esetén azonban, a fizikai védelmi tervben meghatározottak szerint el lehet térni ezektől az előírásoktól és az ott rögzített szabályok szerint lehet megvalósítani a védelmet.

Jármű jóváhagyási igazolások hosszabbítása és a veszélyes áruk szállítása:

A jóváhagyási igazolás érvényessége legkésőbb a járműnek az igazolás kiadását megelőző műszaki vizsgálata időpontját követő egy év elteltével lejár. A következő érvényességi határidőt azonban az előző lejárati időtől kell számítani, ha a műszaki vizsgálat a lejárati idő előtt vagy után egy hónapon belül történt.
Ugyanakkor lejárt jóváhagyási igazolással rendelkező járművel veszélyes áru nem szállítható. Az új ADR szerint az érvényességi határidő lejárta után a jármű mindaddig nem használható veszélyes áruk szállítására, ameddig nincs érvényes jóváhagyási igazolása.

Összegzés:
A változásokra fel kell készülnie az ADR foglalkozásvezetőknek is, és a tanfolyamokon a gépkocsivezetőket az új ismeretekre is fel kell készíteni. A hatékony felkészüléshez szükség van a foglalkozásvezetők továbbképzésére, mely várhatóan még ebben az évben lebonyolításra kerül. Az új ismeretek a RID-ADR 2021 Kézikönyvben találhatók meg.

 Sárosi György
veszélyes áru szakértő