JOGSZABÁLYFIGYELŐ

(Szerkeszti: Pataki Melinda)

Rovatunk segít tájékozódni a szakmát közvetlenül érintő fontos jogszabályok változásairól, de törekszik felhívni a kapcsolódó szabályozási változásokra is a figyelmet, s nem utolsó sorban a lazán kötődő rendeleteket is igyekszik felsorolni. A piros: napi használatú, közvetlen, fontos jogszabály; fekete: kapcsolódó jogszabály; kék: lazán kötődő jogszabály. A szabályozás hierarchiája: 1. Alaptörvény/ Alkotmány 2. Törvények  3. Kormányrendeletek 4. Miniszteri rendeletek  5. Önkormányzati rendeletek.

A joganyagok nyomon követése a Magyar Közlöny alapján nagy figyelmet és jártasságot kíván. A könnyebb eligazodást segíti, ha a megváltozott jogszabályt megkeressük a jogtárban (net.jogtar.hu), ahol egységes szerkezetben, időkövetéssel meg lehet találni a teljes jogszabály szövegét. Itt az előre és visszafelé mutató jelek a régebbi vagy a még nem hatályos időállapotokat és változásokat is mutatják.


2018. Január


MK. 6. szám 2018.01.18. Cs.

1/2018. (I. 18.) NFM rendelet Az egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 185. old.

1. A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosítása

2. A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosítása

3. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 80/2009. (XII. 29.) KHEM rendelet módosítása

4. A menetíró készülékről szóló 75/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosítása

MK. 4. szám 2018.01.12. P.

1/2018. (I. 12.) EMMI rendelet A közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet módosításáról 130. old.


2017. december


 

MK. 233. szám 2017.12.29. P.

A nemzeti fejlesztési miniszter 58/2017. (XII. 29.) NFM rendelete az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet módosításáról 39981. old.

MK. 231. szám 2017.12.29. P.

516/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet Az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 38956. old.

3. A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken véleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása 38957. old.

4. A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása 38957. old.

5. A nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása 38957. old.

6. A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása 38958. old.

9. A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása 38959. old.

10. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása 38959. old.

11. Az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló 213/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása 38959. old.

13. A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet módosítása 38962. old.

15. A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása 38963. old.

MK. 231. szám 2017.12.29. P.

513/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet A közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről 38944. old.

MK. 231. szám 2017.12.29. P.

512/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet A kerékbilincs alkalmazásával és a járművek elszállításával kapcsolatos eljárás során alkalmazandó kiegészítő és eltérő közigazgatási hatósági eljárási szabályokról 38943. old.

 

MK. 231. szám 2017.12.29. P.

511/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet A közúti közlekedésre vonatkozó közigazgatási hatósági ügyekben alkalmazandó kiegészítő eljárási szabályokról 38939. old.

 

MK. 228. szám 2017.12.28. Cs.

461/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet A szabálysértési nyilvántartás kezelésével, valamint az abból történő adatigényléssel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó kiegészítő és eltérő szabályokról 38535. old.

 

MK. 226. szám 2017.12.27. Sze.

56/2017. (XII. 27.) NFM rendelet A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet módosításáról 36210. old.

 

MK. 225. szám 2017.12.27. Sze.

2042/2017. (XII. 27.) Korm. határozat Az elektromobilitás hazai elterjesztésével kapcsolatos egyes állami feladatok megvalósításáról 36043. old

 

MK. 225. szám 2017.12.27. Sze.

55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes közlekedési, fogyasztóvédelmi, állami vagyonpolitikai, postai és energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes miniszteri rendeletek technikai deregulációjáról 36009. old.

 

 1. A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosítása (36012. old.)

5. A személygépkocsival végzett személyszállítási szolgáltatások engedélyezése eljárásaihoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 9/2000. (X. 30.) KöViM rendelet módosítása (36014. old.)

16. A nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeiről szóló 101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet módosítása (36016. old.)

18. A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet hatályon kívül helyezése (36017. old.)

19. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosítása (36017. old.)

24. A közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet módosítása (36018. old.)

26. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 80/2009. (XII. 29.) KHEM rendelet módosítása (36018. old.)

27. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet módosítása (36019. old.)

31. Az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet módosítása (36019. old.)

33. A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet, valamint a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII. 15.) KHEM–IRM–KvVM együttes rendelet módosításáról szóló 62/2011. (XI. 29.) NFM rendelet hatályon kívül helyezése (36020. old.)

34. A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról szóló 63/2011. (XI. 29.) NFM rendelet hatályon kívül helyezése (36020. old.)

46. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet, valamint a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet módosításáról szóló 45/2013. (VIII. 7.) NFM rendelet hatályon kívül helyezése (36023. old.)

48. A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról szóló 71/2013. (XII. 2.) NFM rendelet hatályon kívül helyezése (36024. old.)

49. A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról szóló 25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet módosítása (36024. old.)

57. A menetíró készülékről szóló 75/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosítása (36030. old.)

58. Egyes közlekedési és bányászati tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 12/2017. (IV. 24.) NFM rendelet hatályon kívül helyezése (36030. old.)

60. Záró rendelkezések (36030. old.)

113. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

MK. 225. szám 2017.12.27. Sze.

54/2017. (XII. 27.) NFM rendelet Egyes vasúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról, valamint a közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről szóló 56/1999. (XII. 28.) BM rendelet hatályon kívül helyezéséről 35994. old.

 

MK. 225. szám 2017.12.27. Sze.

444/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról 35834. old.

A 41/2004. (IV.7.) GKM rendelet 2-9.§-ai és a 11.§-a, valamint az 1. melléklete alkotják a 44462017. (XII.27.) Korm. rendeletet.

Pár helyen szavak pontosításával, illetve néhol tartalmi elemek megváltoztatásával. Kivették a jogszabályból, hogy a trolibuszvezetők PÁV vizsgálatát a Budapesti Közlekedési Rt. által megbízott pszichológiai laboratórium végezheti; vagy a vizsgálati eredmény 15 napon belüli közlését is törölték. Alkalmatlan minősítés esetén a közlekedési hatóság a közúti közlekedési nyilvántartó szervet elektronikusan értesíti. Az 1. melléklet tartalmazza a szakmai szempontokat, az elbírálási eljárást és a korlátozó vagy kizáró okokat. Ezek a 41/2004-es GKM rendelet 1. mellékletét képezték.

 

 MK. 225. szám 2017.12.27. Sze.

443/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet Az elektromobilitás hazai elterjesztésével kapcsolatos egyes állami feladatokról 35833. old.

 


MK. 222. szám 2017.12.22. P.


53/2017. (XII. 22.) NFM rendelet A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet, valamint a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról 35750. old.

 MK. 220. szám 2017.12.21. Cs.

50/2017. (XII. 21.) NFM rendelet A díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról szóló 37/2007. (III. 26.) GKM rendelet, valamint az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet módosításáról 35289. old.

 

MK. 218. szám 2017.12.20. Sze.

48/2017. (XII. 20.) NFM rendelet A menetíró készülékről szóló 75/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról 34630. old.

 MK. 218. szám 2017.12.20. Sze.

2017. évi CCIV. törvény A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény és a közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi CXLIV. törvény módosításáról 34523. old.

MK 216. szám 2017.12.19. K.

1973/2017. (XII. 19.) Korm. határozat A fiatalok közúti járművezetői engedélyének megszerzéséhez nyújtott támogatásról 34434. old.

 A Kormány 1973/2017. (XII. 19.) Korm. határozata a fiatalok közúti járművezetői engedélyének megszerzéséhez nyújtott támogatásról. A Kormány

1. egyetért azzal, hogy a  „B” kategóriás közúti járművezetői engedély megszerzésének támogatása érdekében
2018. július 1. napjától azon
a) magyar állampolgár, továbbá
b) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39. § (1) bekezdésében meghatározott nem magyar állampolgár,
aki a 20. életévének betöltését megelőzően sikeres közlekedési alapismeretek vizsgát tesz, legfeljebb 25 000 Ft/fő értékhatárig támogatásban részesülhessen. A támogatás célja a közlekedési alapismeretek vizsga díjához, a hozzá kapcsolódó e-learning tanfolyam díjához vagy a tantermi tanfolyam díjához történő hozzájárulás;

2. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét és a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  1.  pont szerinti intézkedést megalapozó jogszabálytervezetet készítsék elő és azt terjesszék a Kormány elé;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2018. január 31.

3. egyetért azzal, hogy a fiatalok „B” kategóriás közúti járművezetői engedélyének megszerzéséhez nyújtott támogatás adómentes bevételnek, valamint a támogatás nyújtására vonatkozó hatósági eljárás illetékmentesnek minősüljön;

4. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  nemzetgazdasági miniszterrel együttműködve vizsgálja meg és készítsen jelentést a  Kormány részére a „B” kategóriás közúti járművezetői engedély megszerzéséhez kapcsolódó tanfolyam vagy annak egyes szakaszai vonatkozásában az  árak megállapításáról szóló 1990.  évi LXXXVII.  törvény alkalmazhatóságának lehetőségeiről és várható hatásairól.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2018. január 31.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

MK. 207. szám 2017.12.11. H.

2017. évi CLXXXII. törvény A közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról 33385. old.

1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

 1. § A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 9. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A közúti gépjárművezetők pályaalkalmassági vizsgálatát a közlekedési hatóság végzi. A közúti gépjárművezetők pályaalkalmassági vizsgálata ügyében hozott elsőfokú döntés ellen fellebbezésnek van helye.

6. § (1) A Kkt. 46/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A jogszerű vizsgáztatás, vizsgálat és ellenőrzés, illetve a visszaélések kiszűrése és a megfelelő felelősségre vonás kezdeményezése érdekében a közlekedési hatóság jogosult

a) a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatása,

b) a járművek műszaki vizsgálata,

c) az általa végzett hatósági ellenőrzés, valamint

d) a járművezető-képzés feltételeinek ellenőrzése

során – adatrögzítés nélkül – elektronikus berendezéssel távoli kép- és hangmegfigyelést végezni.”

(2) A Kkt. 46/D. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1b) A  közlekedési hatóság az  (1)  bekezdés c)  pontjában meghatározott eseten kívül a  helyszíni hatósági ellenőrzésről, ezen ellenőrzés alá vont személyről, a  hatósági ellenőrzés szempontjából lényeges körülményről, tárgyról képfelvételt, hangfelvételt, kép- és hangfelvételt készíthet. Ezen felvételen rögzített szereplő személyes adat a  hatósági ellenőrzés alapján indult hatósági eljárás során használható fel. Ha a  hatósági ellenőrzés alapján megjelölt eljárás lefolytatásához nincs szükség a  felvételre, illetve az  abban szereplő adatra, úgy a  felvételt a  rögzítést követő 30 nap elteltével törölni kell. A  közlekedési hatóság a  felvétel kezelése során köteles megtenni az  ahhoz szükséges szervezési, technikai és egyéb adatbiztonsági intézkedéseket, hogy az  érintett személy személyes adatait megóvja.”

 8. § A Kkt. 47. § 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A törvény alkalmazásában:)

„8. közforgalom elől elzárt magánút: a sorompóval, kapuval vagy más fizikai eszközzel lezárt, vagy „Mindkét irányból behajtani tilos” jelzőtáblával és a „magánút” feliratot tartalmazó kiegészítő táblával jelzett út, amely az  ingatlannyilvántartásban közforgalom elől elzárt magánútként van bejegyezve;”

9. § (5) A Kkt. 48. § (3) bekezdés b) pont 30. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)

„30. az  e  törvény szerinti járművezetői vizsgabiztosi, műszaki vizsgabiztosi, iskolavezetői, szakoktatói tevékenység folytatásának részletes feltételeit, az e tevékenységekre jogosító engedély kiadásának rendjét, az e tevékenységet végzőkről vezetett nyilvántartás személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát, valamint a  nyilvántartás vezetésére vonatkozó szabályokat, továbbá az e tevékenységekre jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket,”

(rendeletben állapítsa meg.)

5. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

11. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény módosítása

15. A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 2015. évi LXXXIX. törvény módosítása

16. A közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi CXLIV. törvény módosítása

17. Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló 2017. évi LXIII. törvény módosítása


2017. november


MK. 193. szám 2017.11.23. Cs.

2017. évi CLIX. törvény Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő törvények és egyes egyéb törvények módosításáról 31853. old.

MK. 179. szám 2017.11.08. Sze.

1786/2017. (XI. 8.) Korm. határozat A közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól 29465. old.

MK. 178. szám 2017.11.07. K.

42/2017. (XI. 7.) NFM rendelet Az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet módosításáról 29391. old.

2017. október


MK. 172. szám 2017.10.26. Cs.

2017. évi CXXIX. törvény A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvényi rendelkezések módosításáról 28508. old.

MK.168. szám 2017.10.17. K.

41/2017. (X. 17.) NFM rendelet Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.)

KHVM rendelet módosításáról 28323. old.

MK. 162. szám 2017.10.05. Cs.

292/2017. (X. 5.) Korm. rendelet A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer kialakításával és működtetésével, valamint a jogosulatlan úthasználat miatt kiszabott bírságokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 233/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet módosításáról 27976. old.

2017. szeptember


MK. 149. szám 2017.09.18. H.

36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről 27446. old.

MK. 141. szám 2017.09.05. K.

255/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet A HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság Stratégiai Fejlesztési Programjának keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 27083. old.

HÉ 43. szám 2017.09.05. K.

I. Utasítások: 34/2017. (IX. 5.) MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás módosításáról 4252. old.

2017. augusztus


HÉ. 42. szám 2017.08.31. Cs. 

III. Személyügyi közlemények: A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium személyügyi hírei 4205. old.

Magyar Közlöny 2017.08.29. Kedd. 

A miniszterelnök 84/2017. (VIII. 29.) ME határozata helyettes államtitkár kinevezéséről, 19437 old. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 220. § (2) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva, a nemzeti fejlesztési miniszter javaslatára Tóth Andor Nándora Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyettes államtitkárává – 2017. szeptember 1-jei hatállyal – kinevezem.
Orbán Viktor s. k.,miniszterelnök.

Megjegyzés: A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium hivatalos szervezeti ábrája szerint a Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár (Homolya Róbert) munkáját ezentúl már három, a Közlekedésért felelős helyettes államtitkár (Mosóczi László),  a Közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár (Szalóki Flórián) és a Közlekedési Hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár (Tóth Andor Nándor) is segíti. 
A mi szakterületünk tehát a Tóth Andor Nándor által vezetett Hatósági ügyekért felelős Helyettes Államtitkári  titkársághoz tartozik, közvetlenül pedig a Benedek  Szabolcs által vezetett Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztályhoz.. 


 

MK. 137. szám 2017.08.29. K.

84/2017. (VIII. 29.) ME határozat Helyettes államtitkár kinevezéséről 19437. old.

MK. 136. szám 2017.08.28. H.
1594/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat Az „M70 autóút Letenye–Tornyiszentmiklós közötti szakasz 2×2 sávra történő bővítése” című projekt megvalósításához szükséges források biztosításáról 19394. old.

MK. 136. szám 2017.08.28. H.
1590/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat Az IKOP-1.1.0-15-2016-00023 azonosító számú („Mogyoród és Fót megközelítését szolgáló új M3 autópálya csomópont valamint a csomópont és a 2101. j. út közötti szakasz megvalósítása” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési

Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról 19388. old.

MK. 136. szám 2017.08.28. H.

1575/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat A HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság Stratégiai Fejlesztési Programjának megvalósításához szükséges forrásjuttatásról 19370. old.

MK. 129. szám 2017.08.14. H.

1535/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat Az „M15 autóút, M1 autópálya – Rajka országhatár közötti szakasz kapacitásbővítése” című projekt megvalósításához szükséges források biztosításáról 18346. old.

MK. 129. szám 2017.08.14. H.

30/2017. (VIII. 14.) NFM rendelet A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról 18311. old.

MK. 129. szám 2017.08.14. H.

233/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet A Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer kialakításával és működtetésével, valamint a jogosulatlan úthasználat miatt kiszabott bírságokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról 18298. old.

MK. 129. szám 2017.08.14. H.

230/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról 18289. old.

MK. 128. szám 2017.08.11. P.

1507/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat A járműipari tesztpálya megvalósításához szükséges forrásbiztosításról 18278. old.

MK. 128. szám 2017.08.11. P.

226/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet Az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló 213/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról 18255. old.

2017. július


MK. 121. szám 2017.07.26. Sze.

216/2017. (VII. 26.) Korm. rendelet A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról 18038. old.

HÉ. 35. szám 2017.07.24. H.
III. Személyügyi közlemények: A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium személyügyi hírei 3736. old.

MK. 111. szám 2017.07.07. P.

1446/2017. (VII. 7.) Korm. határozat A 2017-ben Budapesten és Balatonfüreden megrendezendő XVII. Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság járművei számára az autóbusz forgalmi sáv használatáról 17580. old.

MK. 110. szám 2017.07.06. Cs.

190/2017. (VII. 6.) Korm. rendelet A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet módosításáról 17560. old.

MK. 108. szám 2017.07.05. Sze. Mellékletei (1. melléklet: angol, 2. melléklet: magyar)

A VESZÉLYES ÁRUK NEMZETKÖZI KÖZÚTI SZÁLLÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI MEGÁLLAPODÁS (ADR) „A” ÉS „B” MELLÉKLETE 2017.

MK. 108. szám 2017.07.05. Sze.

27/2017. (VII. 5.) NFM rendelet A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet módosításáról 17495. old.

MK. 108. szám 2017.07.05. Sze.

178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről 12454. old.

 2017. június


MK. 100. szám 2017.06.27. K.

2017. évi CIII. törvény A veszélyes áruk szállításával összefüggő egyes törvények módosításáról 10027. old.

MK. 100. szám 2017.06.27. K.

2017. évi CI. törvény Az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény módosításának kihirdetéséről 9997. old.

MK. 86. szám 2017.06.09. P.

136/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet Az M2 gyorsforgalmi út Budapest (M0 csomópont) és Vác dél 37+150 km szelvény közötti szakasza nyomvonalának kijelöléséről 8521. old.

MK. 85. szám 2017.06.08. Cs.
2017. évi LXIII. törvény Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról 8351. old.

MK. 100. szám 2017.06.27. K.
2017. évi CIII. törvény A veszélyes áruk szállításával összefüggő egyes törvények módosításáról 10027. old.

MK. 100. szám 2017.06.27. K.
2017. évi CI. törvény Az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény módosításának kihirdetéséről 9997. old.

 MK. 86. szám 2017.06.09. P.

136/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet Az M2 gyorsforgalmi út Budapest (M0 csomópont) és Vác dél 37+150 km szelvény közötti szakasza nyomvonalának kijelöléséről 8521. old.

 MK. 85. szám 2017.06.08. Cs.

2017. évi LXIII. törvény Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról 8351. old.

2017. május


MK. 75. szám 2017.05.26. P.

2017. évi LV. törvény A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény módosításáról 7744. old.

MK. 74. szám 2017.05.25. Cs.

16/2017. (V. 25.) NFM rendelet Az útügyi műszaki előírások kidolgozására, kiadására és közzétételére vonatkozó szabályokról 7636. old.

MK. 74. szám 2017.05.25. Cs.

2017. évi L. törvény Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról 7400. old.

2017. április


MK. 61. szám 2017.04.27. Cs.

2017. évi XXXIII. törvény Egyes belügyi tárgyú törvények módosításáról 6840. old.

MK. 58. szám 2017.04.24. H.

A nemzeti fejlesztési miniszter 12/2017. (IV. 24.) NFM rendelete egyes közlekedési és bányászati tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról   6686 old.

1. A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosítása

2. Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet módosítása

4. A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képzésének, vizsgáztatásának szabályairól és díjairól szóló 8/2002. (I. 30.) KöViM rendelet módosítása

5. A nemzetközi közúti áru- és személyszállítási engedélyek és meghatározott okmányok kiadásának díjairól szóló 55/2002. (XII. 29.) GKM rendelet módosítása

6. A közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet módosítása

7. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosítása

10. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet módosítása

12/2017. (IV. 24.) NFM rendelet 

MK. 55. szám 2017.04.12. Sze.

11/2017. (IV. 12.) NFM rendelet A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet és a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet fejlesztési célú járművek tesztelésével összefüggő módosításáról 6567. old.

MK. 53. szám 2017.04.10. H.

92/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet A zalaegerszegi járműipari tesztpálya megvalósításához kapcsolódó közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 4342. old.

1205/2017. (IV. 10.) Korm. határozat A zalaegerszegi járműipari tesztpálya megvalósításához kapcsolódó földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról 4389. old.

 2017. március


HÉ. 16. szám 2017.03.31. P.

III. Személyügyi közlemények: A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közleménye elismerések adományozásáról 1464. old.

MK. 47. szám 2017.03.30. Cs.

9/2017. (III. 30.) NFM rendelet A közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről szóló 4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet módosításáról 4193. old.

MK. 40. szám 2017.03.20. H.

60/2017. (III. 20.) Korm. rendelet A közigazgatási bürokráciacsökkentés folytatásával érintett egyes kormányrendeletek módosításáról 3917. old.

MK. 39. szám 2017.03.20. H.

52/2017. (III. 20.) Korm. rendelet A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról 3875. old.

MK. 38. szám 2017.03.17. P.

47/2017. (III. 17.) Korm. rendelet Az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló 213/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról 1724. old.

MK. 37. szám 2017.03.16. Cs.

2017. évi XV. törvény A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról 1680. old.

MK. 31. szám 2017.03.02. Cs.

4/2017. (III. 2.) NFM rendelet A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet, valamint a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról 738. old.

2017. február


 MK. 15. szám 2017.02.02. Cs.

21/2017. (II. 2.) Korm. rendelet A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi

C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosításáról 269. old.

 MK. 15. szám 2017.02.02. Cs.

20/2017. (II. 2.) Korm. rendelet A területi közigazgatás megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról 257. old.

 2017. január


 MK. 1. szám 2017.01.03. K.

1/2017. (I. 3.) NFM rendelet A központi hivatalokat és minisztériumi háttérintézményeket érintő szervezeti átalakításokkal összefüggésben egyes közlekedési és energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 3.old.

40. A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet módosítása 17. old.

45. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosítása 19. old.

58. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet módosítása 22. old.

MK. 37. szám: 2017.03.16. Cs.

 Kiegészült az 1988. évi I. törvény (Kkt.):

2017. évi XV. törvény a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról*
1. § A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) a 18/L. §-t követően a következő alcímmel egészül ki: „A menetrend szerinti helyi, valamint az  ötven kilométert meg nem haladó útszakaszon végzett helyközi menetrend szerinti személyszállítást végző és a  zavartalan közlekedést biztosító munkavállalók pihenőidejére vonatkozó rendelkezések.
3. § Ez a törvény 2018. január 1-jén lép hatályba.

MK. 31. szám 2017.03.02. Cs.

4/2017. (III. 2.) NFM rendelet A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet, valamint a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról 738. old.

FIGYELEM !
A Magyar Közlöny mellékletét képező Hivatalos Értesítő 9. számában megjelent 2017. február 14-én az 5/2017. (II. 14.) NFM utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (X. 10.) NFM utasítás módosításáról. 
Hatályos 2017.02.15-től 
Az 1. melléklete tartalmazza, hogy a minisztériumban milyen helyettes államtitkárságok működnek. Itt került meghatározásra, hogy melyik államtitkár, illetve államtitkárság milyen feladatokat lát el. Megtudhatjuk tehát, hogy a jogutóddal megszüntetett NKH feladatkörei hogyan kerültek a minisztériumban kiosztásra. (Azaz a hatáskörök és illetékességek kijelölése történt meg.) Szervezeti felépítés szerint a többféle főosztály osztályokra van bontva. Erről ábrát is találunk az Értesítő 761. oldalán. Az egyes főosztályok ellátnak 1. funkcionális feladatokat; 2. koordinációs feladatokat; 3. egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatokat; 4. Európai uniós és nemzetközi feladatokat; 5. kodifikációs feladatokat; 6. egyéb feladatokat.
A közúti járművezető képzési szakterületen dolgozók számára a 16.§ a legfontosabb, ezen belül a 4.4.3.11. bekezdések, a Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály feladatait meghatározó rész.

MK. 15. szám 2017.02.02. Cs.

21/2017. (II. 2.) Korm. rendelet A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosításáról 269. old.

MK. 15. szám 2017.02.02. Cs.

20/2017. (II. 2.) Korm. rendelet A területi közigazgatás megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról 257. old.

MK. 1. szám 2017.01.03. K.

1/2017. (I. 3.) NFM rendelet A központi hivatalokat és minisztériumi háttérintézményeket érintő szervezeti átalakításokkal összefüggésben egyes közlekedési és energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 3.old.

40. A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet módosítása 17. old.

45. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosítása 19. old.

58. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet módosítása 22. old.


Módosult a képzési rendelet – hatályos 2017. január végétől

(Összeállította: Pataki Melinda)

A Magyar Közlöny 220. számában 2016. december 29.-én jelent meg a 74/2016. (XII. 29.) NFM rendelet az Egyes közúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról, melynek 2. pontja tartalmazza a „A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosítása” című részt.

A fogalom meghatározásba bekerült:

2. § „46. Érvényes vezetői engedély, igazolvány: a közlekedési hatóság által kiadott jogerős vezetői engedély, igazolvány, annak időbeli hatálya alatt.”

A vizsgáztatás általános előírásai részben a 9. § kiegészül:

„(10) A tanuló az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első vizsga napján a 10. § (4) bekezdésben meghatározottak szerint igazolja a közlekedési hatóság részére.

(11) Ha a tanuló alapfokú iskolai végzettségét a (10) bekezdésben meghatározott módon nem igazolta, annak teljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható, illetve részére vizsgaigazolás nem állítható ki.

Ezek alapján a tanuló az első vizsgája napján leteheti ugyan a vizsgát, de további vizsgá(ka)t nem tehet, illetve – amennyiben több vizsgára nem kötelezett – számára nem állíthat ki vizsgaigazolást a közlekedési hatóság.

Ezzel párhuzamosan „Az elméleti vizsgára bocsátás feltételei”, 10. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A 9. § (10) bekezdésében meghatározott feltétel igazolható:

a) személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel,

b) az iskolai végzettség igazolására szóló okmány

ba) eredeti példányával,

bb) a közjegyző vagy a kiállító által hitelesített példányával,

bc) külföldi bizonyítvány és oklevél esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), vagy

bd) külföldi bizonyítvány és oklevél esetén olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.”

Formai szempontból széttagolták az okmánnyal való igazolást, szövegezése megmaradt.

Egységesedni látszik az életkorokhoz kapcsolódó vizsgázási lehetőség, miszerint a 11. § (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően „C” vagy „D” kategóriás rutinvizsgát, valamint biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsgát tehet az is, aki az előírt életkort még nem töltötte be, azonban forgalmi vizsgára „C” kategória esetén csak a 18. életév, „D” kategória esetén csak a 21. életév betöltése után bocsátható.”

A ’C’ és ’D’ kategóriás gyakorlati vizsgát nem lehetett tenni az életkor betöltése előtt. Most a forgalmi vizsgával kell megvárni az életkor betöltését, a rutin- valamint a biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsgák letehetők lesznek korábban is.
(Ez valószínűleg a sofőrhiány enyhítését célzó szabályozás: minél hamarabb munkába állhassanak a frissen végzettek. Ezt megelőzően is, az életkor - belföldi fuvarozáshoz való - leszállításával volt ilyen szabályozásbeli módosítás.)

A vizsgaigazolás kiállításánál van némi változás, az elektronikus ügyintézés javára a 14. § (5) bekezdésének végén: „…A sikeres vizsgáról a közlekedési hatóság vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére.

Ezáltal a sikeres vizsgát tett személy nem kap papír alapú vizsgaigazolást a kezébe, hanem a vezetői engedély kérelme idején az okmányiroda elektronikusan látja a közlekedési hatóságtól kapott vizsgaigazolást. Így az alapfokú- és közúti elsősegély vizsga igazolását várhatóan az okmányirodán kell majd bemutatni.

Szankcionálás: 16. § e) pontja a következő ed) alponttal egészül ki:

A rendelkezések súlyos megsértésének minősül különösen:

„ed) ha a kijelölt biztosító személy feladatainak ellátásán túlmenően a szakoktató a járművezetéssel járó gyakorlati oktatás és az azt követő vizsga során – ide nem értve az „AM”, az „A1”, az „A2”, az „A” és a „T” kategóriás gyakorlati oktatást és az azt követő vizsgát – nem tartózkodik a járműben,”

Ez a kiegészítés oktatás-módszertani szempontból nagyban hátráltathatja a tanuló önállósodását, a felelősség kialakulását.

A mellékletekben is vannak még néhol változások:

2. melléklet: A képző szerv tájékoztatási kötelezettsége a járművezető és a közlekedési szakember képzésben résztvevők számára:

9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képző szerv a tanuló részére írásos tájékoztatót állít össze, amely minimálisan az alábbiakat tartalmazza:)

„9. a tanfolyamra történő felvétel és a vizsgára bocsátás feltételeit kategóriánként, az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésére vonatkozó rendelkezéseket, továbbá:

a) az alapfokú iskolai végzettség igazolásának módját,

b) azt, hogy a közlekedési hatóság a sikeres vizsgáról kiállított vizsgaigazolást, az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére küldi meg,

c) azt, hogy a tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolások (pl. elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésének igazolása) birtokában kezdeményezheti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál a vezetői engedély kiállítását,”

A 3. melléklet 4.1.4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Mentesítések)

„4.1.4.1. Az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzését a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással kell igazolni.

Ezek alapján megszűnik a vizsga alóli mentesség, illetve előfordulhat, hogy a Vöröskereszt vizsga nélkül ad ki igazolást azok részére, akik eddig felmentettek voltak (pl. orvosi diplomával, egyes szakápolók, ... részére).

A 7. mellékletben tartalmi változás nem történt.

A 12. melléklet (GKI) is tartalmazza, hogy „5.1. A közúti forgalomban történő járművezetés oktatása és az azt követő vizsga során a gyakorlati szakoktatónak a járműben kell tartózkodnia, kivéve, ha a kijelölt biztosító személy feladatát látja el. …”

Időpont változtatás történt a 27. § (7) bekezdésében a közúti járművezetői vizsgabiztosok kategóriabővítés utáni vizsgáztatásának tekintetében:

A 2005. július 1. napját Az 1995. július 1. napját megelőzően szerzett gyakorlati szakos vizsgabiztosi bizonyítvány vagy azzal egyenértékű képesítés - a jogszabályban meghatározott egyéb feltételek teljesítése esetén - újonnan megszerzett vezetői engedély kategória, kombinált kategória gyakorlati vizsgáztatására abban az esetben jogosít, amennyiben a munkáltatói jogkör gyakorlója által meghatározott olyan óraszámok teljesítésre kerültek, amikor a vizsgabiztos az adott kategória, kombinált kategória tekintetében kizárólag megfigyelő vizsgabiztosként vett részt vizsgaeseményeken.”

Ezzel csökkent azon személyek száma, akik úgymond hospitálás útján bővített vizsgáztatást hajthatnak végre, s így nőtt a vizsgabiztosi tanfolyami kötelezettséggel rendelkezők száma, amennyiben bővítenék tevékenységüket. (Az 1995. július 1. és 2005. július 1. között végzettek körében.)

A 8. mellékletben a sikertelen vizsga esetén keletkező teendő változhat:

7.5.7.2. A szakoktató feladata, magatartása résznél: „Sikertelen vizsga esetén a gépkocsit visszavezeti, a vizsgabiztost visszaviszi a kiindulási helyre.”  Helyébe a „Sikertelen vizsga esetén a gépkocsit tovább vezetve, a vizsgabiztost elviszi a következő vizsga kiindulási helyére.” szövegrész lép.

7.5.7.3. A vizsgabiztos feladata:… „Sikertelen „T” kategóriás forgalmi vizsga esetén a vizsgabiztos visszavezeti a járművet a kiindulási helyre.” Helyébe a „Sikertelen „T” kategóriás forgalmi vizsga esetén a vizsgabiztos vezeti a járművet a következő vizsga kiindulási helyére.” szövegrész lép.

Egyes településeken bizonyos kategóriájú (pl. B és T), illetve fajtájú (pl. F és Bü) vizsgák helyszíne nem egyezik meg.

A záró rendelkezések szerint: Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba. A kihirdetés pedig 2016.12.29, csütörtök volt. (A rendelet tehát hatályos 2017.01.29-től.)

 Egyéb részletek (pl. GKI-hoz kapcsolódó változások) már a 220-as számú Magyar Közlönyben találhatóak.

 


2016. december

MK. 220. szám 2016.12.29. Cs.

74/2016. (XII. 29.) NFM rendelet Egyes közúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

MK. 217. szám 2016.12.27. K.

476/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet A közúti árufuvarozással és személyszállítással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

MK. 216. szám 2016.12.23. P.

58/2016. (XII. 23.) NFM rendelet Egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

MK. 216. szám 2016.12.23. P.

 

468/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

MK. 205. szám 2016.12.16. P.

447/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet és a kiemelt nemzeti emlékhely használatának rendjéről szóló 119/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet módosításáról

MK. 205. szám 2016.12.16. P.

443/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet, valamint a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosításáról

MK. 205. szám 2016.12.16. P.

440/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet A közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő egyes kormányrendeletek módosításáról

MK. 203. szám 2016.12.15. Cs.

2016. évi CLXI. törvény A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény módosításáról

MK. 200. szám 2016.12.14. Sze.

2016. évi CL. törvény Az általános közigazgatási rendtartásról

MK. 199. szám 2016.12.14. Sze.

2016. évi CXLVI. törvény A szakképzési és felnőttképzési hatósági feladatok átadásával összefüggő egyes törvények módosításáról

MK. 199. szám 2016.12.14. Sze.

2016. évi CXLIV. törvény A közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról

MK. 191. szám 2016.12.05. H.

398/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet A Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási eljárásról szóló 424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

MK. 189. szám 2016.12.02. P.

2016. évi CXXVII. törvény A közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő egyes törvények módosításáról

MK. 188. szám 2016.12.02. P.

387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről

MK. 187. szám 2016.12.02. P.

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

MK. 187. szám 2016.12.02. P.

379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

MK. 187. szám 2016.12.02. P.

378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet Egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről

MK. 186. szám 2016.12.01. Cs.

49/2016. (XII. 1.) NFM rendelet A díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról szóló 37/2007. (III. 26.) GKM rendelet, valamint az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet módosításáról

2016. november

MK. 184. szám 2016.11.29. K.

372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet A veszélyes áruk szállításának ellenőrzésével és szankcionálásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

MK. 184. szám 2016.11.29. K

363/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet Az úthasználati díjelszámolásról

2016. október

MK. 165. szám 2016.10.27. Cs.

323/2016. (X. 27.) Korm. rendelet A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet, a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet, valamint a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet módosításáról

MK. 164. szám; 2016. 10.25. K

319/2016. (X. 25.) Korm. rendelet A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

MK. 152. szám; 2016.10.06. Cs.

41/2016. (X. 6.) NFM rendelet Az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet módosításáról

2016. szeptember

MK. 142. szám; 2016.09.21. Sze.

1506/2016. (IX. 21.) Korm. határozat Az autóbusszal személyszállítási közszolgáltatásokat végző társaságok számára történő forrás biztosításáról

MK: 139. szám; 2016.09.16. P.

27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet Az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

2016. augusztus

MK. 130. szám; 2016.08.31. Sze.

35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet A nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

MK. 128. szám; 2016.08.30. K.

24/2016. (VIII. 30.) MvM rendelet Az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet módosításáról

MK. 120. szám; 22200016.08.19. P.

1451/2016. (VIII. 19.) Korm. határozat Az egyes jóváhagyásra kötelezett közúti járművekre vonatkozó piacfelügyeleti ellenőrzéséhez kapcsolódó feladatok költségeinek finanszírozása érdekében szükséges intézkedésekről

MK. 119. szám; 2016.08.17. Sze.

246/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet Az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

2016. július

MK. 110. szám; 2016.07.22. P.

219/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet, valamint a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosításáról

MK. 110. szám; 2016.07.22. P.

 26/2016. (VII. 22.) NFM rendelet A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

MK. 110. szám; 2016.07.22. P.

 27/2016. (VII. 22.) NFM rendelet A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

MK. 107. szám; 2016.07.20. Sze.

30/2016. (VII. 20.) BM rendelet A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosításáról

MK. 104. szám; 2016.07.13. Sze.

192/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet A közúti közlekedési hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

MK. 96. szám; 2016.07.01. P.

Magyarország Alaptörvénye (egységes szerkezetben)2016. június

MK. 92. szám; 2016.06.27. H.

2016. évi XCIII. törvény A szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről

MK. 90. szám; 2016.06.23. Cs.

2016. évi LXXV. törvény Az engedély nélkül, személygépkocsival végzett személyszállító szolgáltatáshoz kapcsolódó jogkövetkezményekről

MK. 90. szám; 2016.06.23. Cs.

2016. évi LXXVII. törvény A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításáról

MK. 90. szám; 2016.06.23. Cs.

164/2016. (VI. 23.) Korm. rendelet Az egyes kormányrendeleteknek az engedély nélkül, személygépkocsival végzett személyszállító szolgáltatással összefüggő módosításáról

MK. 84. szám; 2016.06.13. H.

136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet A közigazgatási bürokráciacsökkentés keretében adminisztratív kötelezettségek megszüntetése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról

MK. 84. szám; 2016.06.13. H.

1291/2016. (VI. 13.) Korm. határozat A közúti árufuvarozók és a személyszállítási tevékenységet végzők ellenőrzéséhez kapcsolódó intézkedésekről

MK. 79. szám; 2016.06.07. K.

120/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet A közúti árutovábbítási szerződésekről

2016. május

MK. 71. szám; 2016.05.20. P.

2016. évi XLVI. törvény A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosításáról

MK. 64. szám; 2016.05.05. Cs.

2016. évi XXXII. törvény A közigazgatási bürokráciacsökkentés keretében egyes adminisztratív kötelezettségek megszüntetésével összefüggő törvénymódosításokról

MK. 61. szám; 2016.05.02. H.

94/2016. (V. 2.) Korm. rendelet A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

2016. április
nem volt szakmát érintő jogszabályváltozás

2016. március

MK. 44. szám; 2016.03.31. Cs.

66/2016. (III. 31.) Korm. rendelet A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet és a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosításáról

MK. 33. szám; 2016.03.09. Sze.

2016. évi I. törvény A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény módosításáról

2016. február

MK. 17. szám; 2016.02.11. Cs.

20/2016. (II. 11.) Korm. rendelet A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

MK. 15. szám; 2016.02.09. K.

8/2016. (II. 9.) Korm. rendelet Az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

         263/2006. (XII:20.) Korm. r.

         326/2011. (XII.28.) Korm. r.

2016. január

MK. 5. szám; 2016.01.13. Sze.

2/2016. (I. 13.) BM rendelet A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosításárólKORÁBBI RENDELETEK


KRESZ módosítások

Magyar Közlöny 2014. szeptember 4-én megjelent 121. számából


TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK
Az iskolavezetői alapképzési szaktanfolyamok számára


TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK
A szakoktatói alapképzési és kiegészítő képzési szaktanfolyamok számára


24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól


A 45/2013.(VIII.7.) NFM rendelet és a 46/2013 (VIII.7.) NFM rendelet 


A Kormány 129/2013. (IV. 30.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet módosításáról (M A G YA R  K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 71. szám 50705)


 A Kormány 118/2013. (IV. 23.) Korm. rendelete a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006.

(XII. 20.) Korm. rendelet és a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének
és
vizsgáztatásának általános szabályairól szóló

179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról 


TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK
Az „AM” kategóriás járművezető-képző tanfolyamok számára


TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK
Az „A2” kategóriás járművezető-képző tanfolyamok számára


Az autóbuszvezetői és a tehergépkocsi-vezetői alap- és továbbképzési képesítésre felké-szítő szaktanfolyamok számára


KRESZ módosítás 2012 


A 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 


Bizonylati album


 B kategóriával A1 kategória - NKH 2012-es tantervi és vizsgakövetelmények


Az új 2012-es B kategóriás tanterv és vizsgakövetelmények


Az új 2012-es B kategóriás forgalmi vizsga feladatai 


Az új 326/2011. (XII.28). Kormányrendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról


 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól 


  A Kormány 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelete a közúti járművezetők és közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól


2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, a civil szervezetek működéséről  (a 151-es számú Magyar Közlönyből)


 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról.


 2011. évi CLXVI. törvény Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról* 


 2011. évi XCII. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosításáról.


KRESZ VÁLTOZÁSOK!
 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 2011. július 1. napján hatályba lépő rendelkezéseiről és az ezzel kapcsolatos jogszabály-módosításokról 


A Kormány 280/2010. (XII. 15.) Korm. rendelete a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet, valamint a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet módosításáról


Mi az új a KRESZ-ben?

(Hatályos 2010. január 1-jétől)


2010. évi CXXXI. törvény a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről


 A Kormány 326/2010. (XII. 27.) Korm. rendelete a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításárólA Kormány 205/2010. (VI. 29.) Korm. Rendelete


263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról


A Kormány 205/2010. (VI. 29.) Korm. Rendelete
 


Alagútbiztonsági tájékoztató