Jogszabály melléklet

   A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

 MK. 89. szám 2023.06.21. Sze.

2023. évi XL. törvény Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról 4063. old.

1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása 4063. old.

1. § (1) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 18. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) Az iskolavezetői, a szakoktatói, a vizsgabiztosi és az utánképzés-foglalkozásvezetői tevékenység végzésére jogosító engedélyt a közlekedési hatóság visszavonja, és felhívja a figyelmet arra, hogy a tevékenység ennek hiányában nem végezhető, továbbá az iskolavezetőt, a szakoktatót, a vizsgabiztost, az utánképzés-foglalkozásvezetőt a névjegyzékből törli, ha a névjegyzékbe felvett személy

a) vonatkozásában az engedélyezés vagy a bejelentés feltételei nem állnak fenn,

b) az iskolavezető kivételével nem rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel,

c) kötelező továbbképzésen nem vett részt vagy nem tett sikeres vizsgát,

d) ezt kérelmezi, vagy

e) az iskolavezetői, a szakoktatói és a vizsgabiztosi tevékenységre – a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló rendeletben –, valamint az utánképzés-foglalkozásvezetői tevékenységre – a közúti járművezetők utánképzéséről szóló kormányrendeletben – meghatározott rendelkezéseket súlyosan vagy ismételten megsérti.”

(2) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 18. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:

„(12) A közlekedési hatóság a névjegyzékből törli az elhunyt iskolavezetőt, szakoktatót, vizsgabiztost, utánképzés-foglalkozásvezetőt.”

(3) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 18. §-a a következő (12a) és (12b) bekezdéssel egészül ki:

„(12a) A vizsga nélküli tehergépkocsi-vezető, valamint az autóbuszvezető-továbbképzési szaktanfolyamot igazoltan elvégzők tekintetében a képző szerv felügyeleti díjat fizet a közlekedési hatóság részére. A felügyeleti díj összege megegyezik a továbbképzést vizsgával elvégzők vizsgadíjának összegével.

(12b) A (12a) bekezdésben meghatározott közlekedési hatósági felügyeleti tevékenységben a vizsgaközpont az általa végzett képzésfelügyelet útján közreműködik. A képző szerv a felügyeleti díjat negyedévente, a negyedévet követő hónap 15. napjáig – első alkalommal 2023. október 15. napjáig – a közlekedési hatóság részére fizeti meg. A felügyeleti díj 70%-a a közlekedési hatóságot, 30%-a a vizsgaközpontot illeti meg. A vizsgaközpontot megillető rész megfizetéséről a közlekedési hatóság gondoskodik. A felügyeleti díjat a közlekedési hatóság az ellenőrzési, felügyeleti, a vizsgaközpont a képzésfelügyeleti feladataival összefüggésben használhatja fel.”

11. § A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 47. §-a a következő 38. és 39. ponttal egészül ki:

(A törvény alkalmazásában:)

„38. használati díjból származó bevétel: a használati díjakból, pótdíjakból, valamint egyéb eljárási jellegű díjakból származó valamennyi bevételnek az útdíjszolgáltatási gazdasági társaság 33/A. § (6) bekezdésében meghatározott feladatainak ellátásával összefüggésben felmerült – kormányrendeletben meghatározott – indokolt költségeivel csökkentett összege;

39. utánképzés-foglalkozásvezető: a közúti járművezetők utánképzését végző, az utánképzési foglalkozás tartására az adott programnak megfelelő minősítéssel feljogosított szakoktató.”

15. § A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

b) 18. § (2) bekezdésében az „iskolavezetői, a szakoktatói és a vizsgabiztosi” szövegrész helyébe az „iskolavezetői, a szakoktatói, a vizsgabiztosi és az utánképzés-foglalkozásvezetői” szöveg,

(2) A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek tanfolyami, illetve szaktanfolyami képzése, továbbképzése és utánképzése a közlekedési hatóság engedélye alapján végezhető. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésére, továbbképzésére, utánképzésére engedéllyel rendelkező szervezetekről a közlekedési hatóság jogosult a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott, valamint a közlekedési hatóság tevékenységével összefüggésben adatokat nyilvántartani, amely nyilvántartás a képzésre engedéllyel rendelkező szerv neve, fantázianeve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, a tárgyi feltételek biztosításának helyére, valamint a személyi feltételekre vonatkozó adatok vonatkozásában közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. Az iskolavezetői, a szakoktatói, a vizsgabiztosi és az utánképzés-foglalkozásvezetői tevékenység folytatásához a közlekedési hatóság engedélye szükséges. A tanfolyami és szaktanfolyami képzést, továbbképzést és utánképzést a közlekedési hatóság ellenőrzi, valamint ellátja annak szakfelügyeletét.

c) 18. § (2a) bekezdésében az „és vizsgabiztosi tevékenység” szövegrész helyébe a „vizsgabiztosi és az utánképzés-foglalkozásvezetői tevékenység” szöveg,

(2a) A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzése, továbbképzése és utánképzése, valamint a szakoktatói, iskolavezetői vizsgabiztosi és az utánképzés-foglalkozásvezetői tevékenység határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében nem végezhető.

d) 18. § (7) bekezdésében a „vizsgabiztost a tevékenység végzésétől” szövegrész helyébe a „vizsgabiztost és az utánképzés-foglalkozásvezetőt a tevékenység végzésétől” szöveg,

(7) A közlekedési hatóság a (2) bekezdésben meghatározott engedélyköteles tevékenységet engedély nélkül vagy az engedélyben foglaltaktól eltérő módon végzőt bírság fizetésére kötelezi. A bírság ismételten kiszabható. A bírság kiszabása mellett a közlekedési hatóság a képző szerv, az iskolavezető és a szakoktató tevékenységét – törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott esetekben – felfüggesztheti, az engedélyt visszavonhatja, valamint törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott esetben a képzőszervet, az iskolavezetőt és a szakoktatót valamint a vizsgabiztost és az utánképzés-foglalkozásvezetőt a tevékenység végzésétől eltilthatja.

e) 18. § (9) bekezdés nyitó szövegrészében az „iskolavezetői, a szakoktatói és a vizsgabiztosi tevékenység” szövegrész helyébe az „iskolavezetői, szakoktatói, vizsgabiztosi és utánképzés-foglalkozásvezetői tevékenység” szöveg,

(9) A közlekedési hatóság a (2) bekezdés szerinti iskolavezetői, szakoktatói, vizsgabiztosi és utánképzés-foglalkozásvezetői tevékenység végzésére jogosultakról névjegyzéket vezet. A névjegyzék – a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott adatokon túl – tartalmazza a következő adatokat:

l) 47. § 22. pontjában a „vizsgabiztos,” szövegrész helyébe a „vizsgabiztos, utánképzés-foglalkozásvezető,” szöveg,

22. közúti közlekedési szakember: szakoktató, iskolavezető, vizsgabiztos, utánképzés-foglalkozásvezető, továbbá (22.1.-22.13. meghatározások; szerk.) lép.

16. § Hatályát veszti a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

m) 48. § (3) bekezdés e) pontjában az „a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatásának díjait, a pályaalkalmassági eljárás díját,” szövegrész,

(3) Felhatalmazást kap

e) a miniszter, hogy az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben a közlekedési hatóság eljárási, felügyeleti és egyéb díjait, a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatásának díjait, a pályaalkalmassági eljárás díját, valamint a díjaknak az eljáró hatóság és a vizsgaközpont, továbbá az irányítási, a felügyeleti és az ellenőrzési feladatot ellátó szervezetek közötti megosztása szabályait,

n) 48. § (3) bekezdés j) pontja,

j) a miniszter, hogy a közlekedésrendészetért felelős miniszter egyetértésével – a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszterrel, valamint a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszterrel egyetértésben – a közúti árufuvarozásra, személyszállításra, az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések, valamint a jogosulatlan úthasználattal kapcsolatos hatósági feladatok szabályait,

rendeletben állapítsa meg.

16. Záró rendelkezések

84. § (1) Ez a törvény – a (2)–(7) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba. (2023.06.26., szerk.)

 (3) Az 1. § (3) bekezdése, az 5. §, a 6. §, a 24. §, a 25. § (1) bekezdése, a 46. §, a 49. § a)–f ) és h)–k) pontja és az 1. melléklet az e törvény kihirdetését követő 31. napon lép hatályba. (2023.07.22., szerk.)

 (5) A 4. § (1) bekezdése, a 10. § (1) és (2) bekezdése, a 12. § (1) bekezdése, a 15. § a) és g) pontja, a 16. § h), i), j), m) és n) pontja, a 27. § c) pontja, a 4. alcím és az 50. § d) pontja 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.

12. § (1) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pontja a következő 57. alponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)

„57. a közúti árufuvarozásra, a személyszállításra, az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével, valamint a jogosulatlan úthasználattal kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatok szabályait,”

(rendeletben állapítsa meg.)

5. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása 4070. old.

9. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosítása 4074. old.

11. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény módosítása 4081. old.

12. A vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről szóló 2015. évi CII. törvény módosítása 4082. old.

13. Az egyes energetikai és közlekedési tárgyú, valamint kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2021. évi CXXXVI. törvény módosítása 4082. old.