Szakmai Hírek Képek

  A FORD intelligens ablakán át!  

 

A fenséges hegyek látványa minden utazást emlékezetessé tesz, ám a vakok és gyengénlátók sajnos nem élhetik át ezt az élményt. A Ford egyik intelligens ablakkal ellátott  prototípusa viszont érzékelhetővé teszi számukra az út mellet futó táj látványát. Az Érezd a kilátást! nevű innováció fotókon rögzíti a tájat, s mindezt erős kontrasztú monokróm képekké alakítja, amelyek – speciális LED-ek segítségével – az ablak üvegén jelennek meg. A képet megérintve a szürke különböző árnyalatai más és más módon (összesen 255 különféle intenzitással) vibrálnak, így a vak és gyengén látó utasok a tapintásuk révén reprodukálhatják az eléjük táruló tájat. Az ötletet a Ford of Italy és a GTB Roma dolgozta ki egy olasz startup, az Aedo együttműködésével, amely különleges eszközöket fejleszt a látássérültek segítségére.

   


 

SZAKOKTATÓKÉPZÉS – ÚJ  TANTERV ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

 


A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2017. december 29-én kiadta az új TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK dokumentumot, ami úgy az alapképzési, mint a kiegészítő képzési szaktanfolyamok számára számos módosítást tartalmaz az előző képzésekhez képest.

1. Felvételi

Tovább differenciálták a felvételi vizsgát. A Szakmai ismeretek vizsga nem ismételhető, sikertelensége kizáró ok a többi felvételi vizsga alól az adott felvételi időszakban.

Szakmai alapismeretek

A felvételi vizsgaelem során meg kell győződni a felvételiző szövegértéséről, beszédkészségéről, kapcsolatteremtő képességéről, kommunikációjáról, szakmai elhivatottságáról.

A vizsga időtartama 20 perc.

Sikertelen a vizsga, ha:

a) bármely tétel tekintetében a vizsgázó tájékozatlanságot árul el,

b) kommunikációs képességei, kapcsolatteremtő képességei a szakoktatói feladatkör ellátására a nyújtott teljesítménye alapján alkalmatlanná tennék.

A vizsga teljesítésére egy felvételi időszakban egy vizsgalehetőség biztosított minden felvételire jelentkező számára. Amennyiben a felvételi vizsga eredménye sikertelen, további vizsgaeseményen való részvételre az adott felvételi időszakban nincs lehetőség.

2. Tanfolyam

Az alapképzésben csekély óraszám emelés történt, az összes óraszám 218-ról 226-ra növekedett.  Az Andragógia, oktatástechnológia, oktatásmódszertan és a Műszaki ismeretek tantárgyak 20-20 óráról 24-24 órára bővültek.

Az előző (2017.03.15.-től hatályos) tantervben nem voltak szétbontva a hospitálás és a tanítási gyakorlat óraszámai. A 2018.01.01.-től érvényes tantervben pedig az alábbiak szerint alakul.

 

Alapszakos hospitálási és tanítási gyakorlat

„A” kategória

„B” kategória

„C” kategória

„D” kategória

„CE” kombinált kategória

Elmélet és Bü – hospitálás

 

 

24

 

 

Elmélet és Bü – tanítási gyak.

 

 

6

 

 

Gyakorlat – hospitálás

7

8

7

---

---

Gyakorlat – tanítási gyak.

8

12

8

---

---

 

A hospitálási gyakorlat elkezdhető alapképzés esetén az elméleti képzés első tizenhat órájának meghallgatását követően. A tanítási gyakorlatot csak akkor kezdheti meg a szakoktató jelölt, ha részére a közlekedési hatóság a szakoktatói tevékenység végzését ideiglenesen engedélyezte. A közlekedési hatóság kérelemre a szakoktatói tevékenységét engedélyezi, és névjegyzékbe veszi korlátozással (legfeljebb egyévi időtartamra és kizárólag a szakoktató képzés elvégzéséhez szükséges tevékenységre) elmélet, valamint „A”, „B”, és „C” kategóriában, járművezetési gyakorlat oktatására, azt az alapszakos jelentkezőt, aki szakoktatói szaktanfolyam hallgatója és igazolja, hogy sikeresen teljesítette a „Szakmai ismeretek” és „Andragógia, oktatástechnológia, oktatásmódszertan” elméleti vizsgáját, továbbá az engedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat megfizette és a szakoktatói tevékenységtől való eltiltás vagy törlés hatálya alatt nem áll.

Kiegészítő szakos hospitálási és tanítási gyakorlat

„D” kategória

 

„CE” kombinált kategória

 

„TR” kategória

 

Gyakorlat - hospitálás

8

8

8

Gyakorlat – tanítási gyakorlat

8

8

8

Kiegészítő szakos képzés esetén a hospitálási gyakorlat az elméleti illetve „TR” kategória esetén a műszaki ismeretek képzés teljesítését követően kezdhető meg. A tanítási gyakorlat csak az ideiglenes névjegyzékbe vételt követően teljesíthető. A közlekedési hatóság kérelemre a kiegészítő képzés tárgyát képező kategóriára ideiglenes szakoktatói tevékenységét engedélyezi és névjegyzékbe veszi korlátozással (legfeljebb egyévi időtartamra és kizárólag a szakoktató képzés elvégzéséhez szükséges tevékenységre) a képzésnek megfelelő kategóriában járművezetési gyakorlat oktatására azt a kiegészítő szakos jelentkezőt, aki szakoktatói szaktanfolyam hallgatója és igazolja, hogy elvégezte a meghatározott elméleti tantárgyakat, továbbá az engedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat megfizette és a szakoktatói tevékenységtől való eltiltás vagy törlés hatálya alatt nem áll.

A szakoktató jelöltek a hospitálási és tanítási gyakorlat teljesítését kötelesek rögzíteni a https://ekapu.nkh.gov.hu/kgh/ felületen, az egyedi azonosítójukkal történő belépést követően. A belépéshez szükséges kódot és a folyamatát az ideiglenes névjegyzékbe vételi határozattal együtt írásban megkapják. A felületre minden időpontot rögzíteni szükséges, amely a „Szakoktatói hospitálások igazoló lapja” dokumentumon is feltüntetésre kerül. A névjegyzékbe vételt megelőzően teljesített hospitálások felvezetése – a névjegyzékbe vételt követő 15 napon belül – szintén kötelező.

Személyi feltételek

A hospitálás esetén a gyakorlati részben történt kisebb változás. A tevékenység csak olyan szakoktató mellett végezhető, akit az elmúlt három évben a közlekedési hatóság a szakoktatói tevékenység végzésére vonatkozó előírások súlyos megszegése miatt jogerős határozatban az oktatás évében, és az azt megelőző 2 éven belül nem marasztalta el, valamint a megelőző évben legalább 20 fő tanulót a gyakorlati képzésben sikeresen leoktatott.

Minden tantárgy oktatásához beépítették a személyi feltételekhez, hogy érvényes vezetői engedéllyel rendelkezzen az oktató, illetve legalább 5 éves tanítási gyakorlatot írtak elő. Ez csak az Önismereti, kommunikációs és konfliktuskezelési tréning oktatója számára nincs előírva.

3. Záróvizsga

A szakoktatói alapképzés számítógépes elméleti képesítő vizsgái – a „Szakmai ismeretek” és az „Andragógia, oktatástechnológia, oktatásmódszertan” – csak a szaktanfolyam elméleti részéhez, kötelezően előírt óraszámának igazolt elvégzése után történhetnek meg. További elméleti és gyakorlati képesítő vizsgára jelentés csak a teljes szaktanfolyam elvégzése, és a kötelezően előírt hospitálási és tanítási gyakorlat igazolt teljesítése, valamint a záródolgozat leadása után történhet meg, az érvényes ideiglenes szakoktatói igazolvány birtokában. A képesítő vizsga javítóvizsgáin egy vizsgatárgyból összesen két javítóvizsga tehető.

A képesítő vizsgák sikeres teljesítésére az adott képesítő vizsgához tartozó vizsgaidőszakban van lehetőség, melyet a vizsgáztatást végző közlekedési hatóság határoz meg, vagy pozitívan elbírált igazolási kérelemmel legkésőbb a következő megszervezésre kerülő szakoktatói képesítő vizsgaidőszakban teljesíthető. A korábban kiadott ideiglenes szakoktatói igazolványok hosszabbítására egy alkalommal, újabb névjegyzékbe vételi eljárás keretében, legfeljebb egy évre van lehetőség.

Amennyiben a vizsgázó számára előírt összes vizsgaesemény nem kerül határidőn belül sikeresen teljesítésre, kizárólag a szaktanfolyam teljes megismétlését követően (felvételi és képesítő vizsgák; elmélet, gyakorlati képzés és hospitálás) kerülhet sor. Az addig teljesített vizsgák érvényüket vesztik.

Jelentősen átalakításra kerültek az elméleti képesítő vizsgák.

Szakmai ismeretek

A vizsga teljesítéséhez egy 40 kérdésből álló számítógépes feleletválasztós tesztet kell sikeresen megoldani. A vizsga időtartama 40 perc, kérdésenként 1 perc a rendelkezésre álló idő. Az elérhető maximális pontszám 40 pont, melyből a sikeres vizsgához legalább 36 pontot kell elérni.

A vizsga ismeretanyaga megegyezik a „Közlekedési szakmai ismeretek” és a „Járművezető-képzés rendszere, ügyvitele” tantárgyak kötelezően előírt ismeretanyagával. A tesztkérdések valamennyi kategória kérdéseit tartalmazzák.

Andragógia, oktatástechnológia, oktatásmódszertan tantárgy tételhúzásos vizsgája SZEV-es formájúvá alakul. A vizsga teljesítéséhez egy 20 kérdésből álló számítógépes feleletválasztós tesztet kell sikeresen megoldani. A vizsga időtartama 20 perc, kérdésenként 1 perc a rendelkezésre álló idő. Az elérhető maximális pontszám 20 pont, melyből a sikeres vizsgához legalább 18 pontot kell elérni.

Mikrotanítás

A vizsga teljesítéséhez egy tételt kell a vizsgázónak kiválasztani, amelyen a „Közlekedési szakmai ismeretek” tantárgyak ismeretanyagából egy témakör, mint tanítási feladat szerepel. A vizsga teljesítéséhez a vizsgázónak a kihúzott tételen megfogalmazott témák közül, a vizsgabizottság által kiválasztott témát kell elméleti oktatás formájában bemutatni 10-15 perces mikrotanítás keretében. A vizsga során óravázlat, nyomtatott vagy informatikai eszközzel (számítógép, táblagép) megjelenített prezentáció, valamint tábla használatára van lehetőség. A vizsga időtartama 20 perc a felkészülési és értékelési idővel együtt.

Sikertelen a vizsga, ha a vizsgázó

·        bármely tétel tekintetében a vizsgázó tájékozatlanságot árul el,

·        hiányos módszertani ismeretei miatt nem képes az oktatási feladat helyes végrehajtására,

·    kommunikációs képességei, kapcsolatteremtő képességei a szakoktatói feladatkör ellátására alkalmatlanná tennék.

A vizsga ismeretanyaga:

1. témakör: Közlekedési alapelvek

A témakörön belüli témák:

Az úttal kapcsolatos fogalmak

 A közúti járművekkel kapcsolatos fogalmak

 A közúti forgalommal kapcsolatos fogalmak

 A közlekedésben résztvevőkre vonatkozó általános rendelkezések

 A járművezetés személyi feltételei

 A járművek közlekedésben való részvételének a feltételei

 A személyszállítás szabályai

 A teherszállítás szabályai

 Közúti baleset

2. témakör: A közúti jelzésrendszer

A témakörön belüli témák:

 A rendőr jelzései

 A járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülékek

 Útvonaltípust jelző táblák

 Az elsőbbséget szabályozó jelzőtáblák

 Utasítást adó jelzőtáblák

 Tilalmi jelzőtáblák

 Veszélyt jelző táblák

 Tájékoztatást adó jelzőtáblák

 Útburkolati jelek

 Vasúti átjárót biztosító jelzőberendezések

3. témakör: Részvétel a közúti közlekedésben. Alapszabályok haladás közben.

A témakörön belüli témák:

 Elindulás

 Haladás az úton

 Sebesség

 Követési távolság

 Párhuzamos közlekedés

 Közlekedés autópályán és autóúton

 Közlekedés villamospályával ellátott úttesten

 Közlekedés vasúti átjáróban

 Közlekedés lakó-pihenő övezetben

4. témakör: Részvétel a közúti közlekedésben. Manőverezések.

A témakörön belüli témák:

 Irányváltoztatás, irányjelzés

 Bekanyarodás

 Kitérés

 Megfordulás, hátramenet

 Előzés

 Kikerülés

 Megállás

 Várakozás

5. témakör: Elsőbbségadás

A témakörön belüli témák:

 Elsőbbségadási alapelvek

 Elsőbbségadás irányváltoztatás közben

 Elsőbbségadás egyenrangú útkereszteződésben

 Elsőbbségadás táblákkal védett útkereszteződésben

 Elsőbbségadás kanyarodó főútvonalon

 Elsőbbségadás gyalogosokkal szemben

 Elsőbbségadás különleges esetei (villamos, megkülönböztető jelzéseit használó jármű)

6. témakör: A közlekedés egyedi szereplői

A témakörön belüli témák:

 Gyalogosok közlekedése

 Gyalogosok zárt csoportjának a közlekedése

 A járművek utasaira vonatkozó szabályok

 Magatartás a megkülönböztető vagy figyelmeztető jelzéseket használó járművekkel szemben

 Magatartás a gyalogosokkal szemben

 Megkülönböztető jelzéseket használó gépjárművek

 Figyelmeztető jelzést használó járművek

 Útvonalengedélyhez kötött járművek

 A mozgáskorlátozottak külön engedélye és jelzése

 Veszélyes anyagot szállító járművek

 Villamosok, trolibuszok és közhasználatú autóbuszok

 Kerékpárok és segédmotoros kerékpárok

 Állati erővel vont járművek és kézikocsik

7. témakör: Üzemeltetési ismeretek

A témakörön belüli témák:

 Nemzetközi és nemzeti vezetői engedély kategóriák

 Járművezetésre jogosító okmányok kiadásának életkori és jártassági feltételei

 A közlekedésben való részvétel műszaki feltételei

 A forgalomban részt vevő járművek kivilágítása

 Az álló járművek kivilágítása

 Műszaki hiba

 Elromlott jármű vontatása, a vontatókötél felerősítési lehetősége

 Üzemeltetés télen (hideg időben), kiegészítő felszerelések, hólánc használata

 Közlekedés manuális és automata váltóval felszerelt járművekkel

 Korszerű vezetést támogató rendszerek

 Környezetvédelmi tudnivalók

 Az üzemanyagtakarékos vezetés

 Elektromos autóval közlekedve

8. témakör: Vezetéselmélet

A témakörön belüli témák:

 A járművezetés emberi tényezői. Lelki jelenségek (az érzékelés, a figyelem, mérlegelési és döntési folyamat, a reakcióidő, az érzelmek)

 A járművezetés emberi tényezői. Az életmód szerepe a közlekedésben (fáradtság, alkohol, kábítószer, betegségek, gyógyszerek, dohányzás)

 A vezető munkatere

 Elindulás előtti tennivalók

 A vezetés elemei

 A járművezetéshez kapcsolódó fizikai alapfogalmak

 A kerekek és a talaj kapcsolata

 A gyorsítás

 Lassítás, fékezés

 Ütközés

 Kanyarodás, oldalszél, borulás

 Emelkedő, lejtő, bukkanó

 Kapcsolat a közlekedési partnerekkel

 Közlekedés különleges körülmények között

 Veszélyhelyzetek


 A tanterv teljes szövege elérhető:

http://www.nkh.gov.hu/dokumentumtar/pdf-elonezet/-/p/239346

 E-Mobilitás - ügyességi tréning

Május 24-én a zsámbéki vezetéstechnikai tanpályán Innovation Day by Drivingcamp/E-mobility elnevezéssel szakmai napot rendeztek, ahol a biztonságos vezetés népszerűsítése mellett, a környezettudatos szemlélet és az elektromos autók kapták a főszerepet. Itt találkoztunk Horváth László debreceni és Pataki Melinda tatabányai oktatókkal, akik már korábban regisztráltak az eseményre, készültek az egynapos szakmai programra. Délelőtt meghallgatták a témához kapcsolódó színvonalas szakmai előadásokat, délután pedig a speciális ügyességi pályán próbálhatták ki az elektromos autók vezetéstechnikai adottságait.

 

 


Közlekedési Szakmai Vetélkedő - országos döntő 2017

Az átszervezett közlekedési hatóság idén is folytatta a hagyományt, 2017. május 27-én, szombaton a Groupama Tanpályán rendezték a felmenő rendszerű szakmai vetélkedő döntőjét, a KTI szervezésében, az NFM támogatásával. A megnyitón Benedek Szabolcs és Mikulás Róbert főosztályvezetők köszöntötték a versenyzőket és az őket kísérő vendégeket, szurkolókat.
A lebonyolítás a megszokott forgatókönyv szerint zajlott. Négy kategóriában indultak a versenyzők: közúti járművezető szakoktatók, közúti járművezető vizsgabiztosok, műszaki vizsgabiztosok és közúti ellenőrök. Elméleti és gyakorlati feladatokban mérték össze tudásukat, csoportokra osztva zajlott mind a tesztírás, mind az ügyességi, manőverezési, illetve ellenőrzési feladatok végrehajtása.
A tanteremben a szakmákhoz kapcsolódó jogszabályismerettel, széles körű közlekedéstörténeti tudással és régebben tanult ismeretek precíz felelevenítésével lehetett értékes pontokat gyűjteni, majd ügyességi feladatokat kellett teljesíteni, de még a csúszós pályán is megmutathatták tudásukat. Idén a járművezető vizsgabiztosok vezettek a jobb egyes ülésből, a szakoktatók a bal egyes vezető ülésből irányíthatták a járműveket. A műszaki vizsgabiztosoknak egy benzin-gáz üzemű jármű vizsgálatánál a műszaki leírástól való eltéréseket, műszaki hibákat kellett diagnosztizálni, valamint egy autófóliázott járműnél a fényáteresztést becsülték és mérték. A közúti ellenőrök okmányok és engedélyek vizsgálatát végezték. A programot színesítette egy a KRESZ furcsaságaival foglalkozó továbbá egy vezetéstechnikai gondolatébresztő előadás is.
A vendégek is kipróbálhatták az autós és motoros szimulátorokat, volt pedálos gokarttal manőverezés, a részeg-szemüveg gyakorlatok, lehetett PÁV vizsgálati műszereken próbálkozni, de még a pici gyerekeket is lekötötték ügyességi feladatokkal, közlekedési társasjátékokkal.

 

   
   
   
   

 

 

         A győztes szakoktató Nagy Mihály és a győztes vizsgabizos Balasi Zoltán István    

 Az országos vetélkedő döntőjének eredményhirdetésén a szakmai és erkölcsi elismerésen túl tárgyjutalmakat kaptak a versenyzők: üzemanyag utalványt, vezetéstechnikai tréning lehetőséget, F1-es belépőjegyet, továbbképzés alóli mentességet. (P.M)

A legjobbak:
Közúti járművezető szakoktató kategóriában:

1. Nagy Mihály (Békés megye)

2. Maksa Miklós (Budapest)

3. Gyenes István Ferenc (Bács-Kiskun megye)

Közúti járművezető vizsgabiztos kategóriában:

1. Balasi Zoltán István (Bács-Kiskun megye)

2. Békéssy Gábor (Zala megye)

3. Vékony János (Fejér megye)

Műszaki vizsgabiztos kategóriában:

1. Holop Zoltán (Pest megye)

2. Vétek Róbert (Somogy megye)

3. Papp János (Békés megye)

Közúti ellenőr kategóriában:

1. Katona János (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

2. Fazekas János (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

3. Nagy József (Pest megye)

 


 Régi MHSZ tanerők

Május 27-én baráti találkozóra jöttek össze az egykor volt Magyar Honvédelmi Szövetség gépjárművezető-képzéssel foglalkozó szakemberei. A nagyszerű oktatók, kiváló vizsgabiztosok, hozzáértő ügyintézők és rangos vezetők már a lgtöbben nyugdíjasok.

   
   
   
 

Az élet pedig úgy hozta, hogy közülük még sokan dolgoznak is, szükség van rájuk, pótolhatatlan szakértelmükre, - becsülik őket az autósiskolákban.


 

Volt, aki elhozta magával 1959-es MHS tagsági könyvét benne a 3 Ft-os bélyegekkel, 1961-es személy-teher-motor hivatásos bizonyítványát, de még a féléves sorköteles tanfolyamról szóló 700 Ft-os tandíj csekket is, ami akkor azért közel egyhavi fizetésnek számított.  
Székely Gábor oktató minden évben megszervezi a fővárosi MHSZ-es kollégák találkozóját, ami természetesen most is kiválóan sikerült. Az újpesti halászcsárdában nagyszerű volt a hangulat, örültek egymásnak a régi szakemberek, a még mindig kiváló tanerők.